Promotor: tematy zatwierdzone

Zatwierdzone tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2020/2021

lpgrupaindextematpromotor
1ND-BW411682MOWA NIENAWIŚCI ZDEFINIOWANA JAKO ZJAWISKO ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU JEDNOSTKImł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
2ND-BW411682MOWA NIENAWIŚCI ZDEFINIOWANA JAKO ZJAWISKO ZAGRAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWU JEDNOSTKImł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
3ND-BW414345Policja w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie miasta stołecznego Warszawydr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
4ND-BW414347OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W POWIECIE PRUSZKOWSKIMprof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
5ND-BW414348WPŁYW SYTUACJI NA ZACHOWANIA JEDNOSTEK I GRUP SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WIĘZIENNICTWA W POLSCEmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
6ND-BW414350Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej w opinii mieszkańców gminy Małogoszczdr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
7ND-BW414358ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZY MASOWEJ PODWYŻSZONEGO RYZYKA NA PRZYKŁADZIE POL’AND’ROCK FESTIWALprof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
8ND-P3610003Analiza zagrożeń oraz zabezpieczenia operacyjnego miasta Żorybryg. dr inż. Tomasz Drzymała
9ND-P3610473ANALIZA ZAGROŻENIA PODCZAS DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH Z UDZIAŁEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZASILANYCH ALTERNATYWNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGIIst. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz
10ND-P3610898Analiza bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie wraz z oceną ryzyka zawodowego wybranych stanowiskprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
11ND-P3610898Analiza bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie wraz z oceną ryzyka zawodowego wybranych stanowiskprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
12ND-P3611087Projekt zabezpieczenia ogniochronnego stalowej konstrukcji nośnejdr inż. Paweł Sulik
13ND-P3611312Kształtowanie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej powiatu gostynińskiego w aspekcie funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowejmł. bryg. dr Aneta Kułakowska
14ND-P3611338Analiza odporności ogniowej stropów DMSmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
15ND-P3611344Analiza wpływu ułożenia różnych warstw gleby na proces przesiąkania wybranych substancji ropopochodnychdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
16ND-P3611526Wpływ rozpuszczalników organicznych na zdolności pianotwórcze wybranych surfaktantówdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
17ND-P3611535Analiza intensywności wydzielania dymu przy spalaniu wybranych materiałów drewnopochodnych metodą testu jednokomorowegomł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
18ND-P3611536Opracowanie zasad postępowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego podczas zdarzeń z nielegalnymi laboratoriami domowymist. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz
19ND-P3611538Analiza wartości minimalnego stężenia tlenu do zainicjowania wybuchu wybranych pyłów przemysłowychmł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
20ND-P3611541Wpływ zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na poziom bezpieczeństwa eksploatacji Oddziału Elektrownia Opole Spółki PGE - GIEK S Adr inż. Marek Woliński
21ND-P3611543Dodatkowe zarobkowanie strażaków PSP w służbie stałej Skala zjawiska Uwarunkowania prawne oraz etycznedr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni
22ND-P3611547Badanie procesu bleve-fireball małych zbiorników LPGst. kpt. dr Tomasz Węsierski
23ND-P3611548Skuteczny system motywacyjny, a efektywność i zdyscyplinowanie funkcjonariuszy w procesie zarządzania działalnością operacyjną jednostek PSPdr Ewa Frankowska
24ND-P3611550Wpływ znowelizowanych zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG na podniesienie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Opolust. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz
25ND-P3611566Analiza czynników kancerogennych obecnych w pracy strażakówprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
26ND-P3611579Ocena stanu gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Jastrzębiu-Zdrojubryg. dr inż. Stanisław Lipiński
27ND-P3611585Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w nawozach azotowo-fosforowo-potasowychdr Monika Kloch
28ND-P3611596Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w mączkach bazaltowych i granitowych dostępnych na rynku krajowymdr Monika Kloch
29ND-P3611670Ewakuacja z budynku użyteczności publicznejbryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
30ND-P3611691Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w fosforytachdr Monika Kloch
31ND-P3611732Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych na przykładzie komend powiatowych PSP w Ustrzykach Dolnych, Przeworsku oraz Jarosławiudr Ewa Frankowska
32ND-P3611749Zagrożenia wynikające ze stosowania akumulatorów zbudowanych na bazie litu w urządzeniach mobilnychdr inż. Anna Szajewska
33ND-P3611777Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu kłobuckiegodr inż. Sylwester Kieliszek
34ND-P3611897Co zabija w pożarach: dym czy temperatura? Analiza statystycznadr Sylwia Lewicka
35ND-P3611925Komparatystyka funkcjonowania „analogowych” i cyfrowych systemów wykrywania pożarów lasów Determinanty efektywnego zapewniania bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych (nadleśnictw)- wymiar prawny i prakseologicznydr Anna Kociołek-Pęksa
36ND-P3611948Analiza porównawcza niesprawności wybranego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w zależności od jego warunków eksploatacjist. kpt. dr inż. Agata Walczak
37ND-P3611952Badanie charakterystyki kolumny konwekcyjnej przy użyciu symulacji komputerowych i korelacji inżynierskichmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
38ND-P3611961Badanie możliwości wdrożenia rozwiązań niwelujących ryzyko występowania nowotworów w Państwowej Straży Pożarnejmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
39ND-P3612005Analiza bezpieczeństwa pożarowego obiektów tymczasowych wykorzystywanych podczas imprez masowychdr inż. Paweł Sulik
40ND-P3612058Wpływ rozcieńczania wodą na zagrożenia pożarowe rozlewisk metanolust. kpt. dr Tomasz Węsierski
41ND-P3612068Ocena przydatności wybranego typu kamery termowizyjnej w działaniach ratowniczo gaśniczych i profilaktycedr inż. Anna Szajewska
42ND-P3612072Analiza porównawcza programów szkolenia strażaków w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnejbryg. dr inż. Tomasz Drzymała
43ND-P3612088Zjawiska stresu w służbie operacyjnej ratowników działających w specjalistycznych grupach ratownictwa wodno-nurkowego na przykładzie wybranych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczegodr hab. Aneta Majkowska, prof. uczelni
44ND-P3612091Analiza bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach wraz z oceną ryzyka zawodowegoprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
45ND-P3612115Kamera termowizyjna jako instrument wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych, wspomagający działania gaśnicze przewodów kominowych i wentylacyjnychdr inż. Anna Szajewska
46ND-P3612118Analiza zabezpieczeń i zastosowanych rozwiązań systemów ochrony przeciwpożarowej oraz warunków ewakuacji na przykładzie wybranych obiektów hotelarskich na terenie powiatu mrągowskiegobryg. dr inż. Norbert Tuśnio
47ND-P3612125Zaopatrzenie ludności w wodę w sytuacjach kryzysowych w oparciu o system uzdatniania wody powierzchniowej wyposażony w urządzenie KASKADA WTO2bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
48ND-P3612136Analiza termostabilności, parametrów palnych i wybuchowych wybranych pyłów organicznychst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, prof. uczelni
49ND-P3612138Możliwości użycia skokochronów podczas działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnejprof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
50ND-P3612141Ocena zagrożeń chemicznych występujących na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfiniest. kpt. dr Tomasz Węsierski
51ND-P3612142Prawa kobiet w ciąży wynikające z zawartej umowy o pracędr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni
52ND-P3612145Kompetencje kadry dowódczej i ich wpływ na kształtowanie postaw strażaków w działaniach operacyjnych PSP na przykładzie jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Łodzidr Ewa Frankowska
53ND-P3612157Analiza wpływu stężenia tlenu na skład jakościowy produktów powstałych podczas rozkładu termicznego polimetakrylanu metylubryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
54ND-P3612159Wpływ hałasu akustycznych sygnałów alarmowych pojazdu pożarniczego na uczestników ruchu drogowegomł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
55ND-P3612160Analiza działalności ratowniczej strażaka Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Augustówprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
56ND-P3612169Ocena wpływu działalności Huty Miedzi Głogów na jakość okolicznych wód powierzchniowychdr inż. Karolina Bralewska
57ND-P3612172Optymalizacja doboru rozwiązań zamiennych na podstawie analizy bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku ZL Vbryg. dr inż. Mariusz Pecio
58ND-P3612173Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego na wybranym przykładzie obiektu budowlanegost. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień
59ND-P3612174Ewakuacja wybranego obiektu budowlanegomł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
60ND-P3612175Analiza działań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w czasie pandemiibryg. dr inż. Norbert Tuśnio
61ND-P3612185Narażenie strażaków na pył zawieszony podczas służby w podziale bojowym, na przykładzie jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Łodzibryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
62ND-P3612188Analiza zagrożeń oraz możliwości ochrony strażaka w trakcie szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznychbryg. dr inż. Tomasz Drzymała
63ND-P3612189Efektywna motywacja, jako funkcja zarządzania, mająca wpływ na skuteczność działań operacyjnych strażaków na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w Kielcachdr Ewa Frankowska
64ND-P3612200Opracowanie projektu metodyki szkolenia w zakresie stosowania kamer termowizyjnych w ratownictwiedr inż. Anna Szajewska
65ND-P3612201Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów w powiecie bielskimprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
66ND-P3612202Trauma wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnejmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
67ND-P3612210Analiza bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa konstrukcji drewnianej dla budynku zabytkowego dworudr inż. Paweł Sulik
68ND-P3612218Analiza przyczyn pożarów maszyn żniwnych i sposoby ich zapobieganiadr inż. Anna Szajewska
69ND-P3612249Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej w magazynach wysokiego składowaniabryg. dr inż. Przemysław Kubica
70ND-P3612282Analiza podatności na uszkodzenia i alarmy fałszywe systemów sygnalizacji pożaruprof. dr hab. inż. Piotr Kustra
71ND-P3612284Koncepcja organizacyjno-techniczna budowy systemu łączności trankingowej w standardzie TETRA na terenie powiatu radomskiegost. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
72ND-P3612288Istota i specyfika ryzyka katastroficznego w systemie ubezpieczeń majątkowych w Polscemł. bryg. dr Aneta Kułakowska
73ND-P3612292Analiza procesu przesiąkania wybranych substancji ropopochodnych dla wybranych typów glebdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
74ND-P3612386Analiza przyczyn i skutków najtragiczniejszych wybuchów z udziałem azotanu amonubryg. dr inż. Norbert Tuśnio
75ND-P3612388Analiza zastosowania tablic do wspomagania ekip ratowniczych na przykładzie średniowysokiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wyposażonego w instalację strumieniowej wentylacji oddymiającejmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
76ND-P3612389Analiza porównawcza wyników prognoz dynamiki rozwoju pożaru z użyciem metod komputerowych i obliczeń inżynierskichmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
77ND-P3612390Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków o wysokiej potrzebie ciągłości działania na przykładzie studia telewizyjnegomł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
78ND-P3612392Impact of water mists extinguisher construction on parameters of generated drops Wpływ konstrukcji gaśnic wodnych mgłowych na wielkość wytworzonych kropel (Artykuł naukowy)
79ND-P3612405Minimalizacja zagrożenia o charakterze terrorystycznym w zakładzie, na podstawie Elektrociepłowni nr 3 w Łodzidr Wojciech Wróblewski
80ND-P3612418Prawne regulacje bezpieczeństwa pożarowego w budynkach średniowysokich mieszkalnych z częścią użytkową i garażową Analiza zastosowania przepisów w przypadku przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na biurową na wybranym przykładziedr Anna Kociołek-Pęksa
81ND-P3612422Koncepcja lekkiego samochodu dowodzenia i łączności na potrzeby wsparcia działań ratowniczych poziomu taktycznegost. kpt. dr inż. Jacek Kalinko
82ND-P3612432Biegły sądowy z zakresu pożarnictwa jako odrębny zawód regulowany w polskim porządku prawnym – zasadność ingerencji prawodawczej i założenia regulacyjnedr Anna Kociołek-Pęksa
83ND-P3612450Kryteria oceny skuteczności strumieniowej wentylacji oddymiającej w garażach zamkniętychbryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
84ND-P3612458Ocena zanieczyszczenia powietrza w Polsce rtęcią gazowądr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
85ND-P3612460Opracowanie koncepcji działań jednostek PSP w zdarzeniach z udziałem cieczy kriogenicznychbryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
86ND-P3612463Badanie izolacyjności cieplnej i akustycznej wełny drzewnejdr Sylwia Lewicka
87ND-P3612465Ocena zagrożeń związanych z właściwościami fizykochemicznymi pyłu w pomieszczeniach biurowych wybranej jednostki Państwowej Straży Pożarnejdr inż. Karolina Bralewska
88ND-P3612467Analiza stężeń wybranych naturalnych izotopów promieniotwórczych w posadzkach cementowychdr Monika Kloch
89ND-P3612469WPŁYW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ I MECHANICZNEJ NA ROZWÓJ POŻARU W WYBRANYM UKŁADZIE POMIESZCZEŃdr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
90ND-P3612472Wpływ niekorzystnych zjawisk towarzyszących ratownikom specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego na przebieg działań operacyjnychdr Ewa Frankowska
91ND-P3612474Analiza działań ratowniczych na przykładzie ewakuacji operatora żurawia wieżowegodr inż. Paweł Sulik
92ND-P3612475Analiza wybranych charakterystyk wybuchowości mieszanin hybrydowychmł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
93ND-P3612476Projekt stanowiska laboratoryjnego do badania programowalnych sterowników logicznychst. kpt. dr inż. Szymon Ptak
94ND-P3612479Analiza technik gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznej przy użyciu urządzenia gaśniczo-tnącegobryg. dr inż. Norbert Tuśnio
95ND-P3612480Porównanie prawdopodobnych czasów dotarcia do zdarzeń uzyskanych w aplikacji QGIS z rzeczywistymi czasami dojazdu do zdarzeń pochodzącymi z SWD ST dla JRG 1 Łódźbryg. dr inż. Wiktor Gawroński
96ND-P3612482Sprawdzenie równoważności grawimetrycznej i optycznej metody oznaczania stężeń pyłu na przykładzie pomiarów wykonanych w wybranych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSPdr inż. Karolina Bralewska
97ND-P3612483Analiza stężeń wybranych naturalnych izotopów promieniotwórczych w nawozach eksportowanych do Polskidr Monika Kloch
98ND-P3612487Bezpieczeństwo i ochrona ludności w przypadku wystąpienia zagrożenia naturalnego w Polscemł. bryg. dr Aneta Kułakowska
99ND-P3612488Wpływ uprawiania sportu na doskonalenie sprawności, integracji i motywowania strażaków w kontekście działalności operacyjnej jednostek PSP i OSP na przykładzie KM PSP w Jeleniej Górzedr Ewa Frankowska
100ND-P3612489Badanie chłonności oraz izolacyjności cieplnej perlitudr Sylwia Lewicka
101ND-P3612492Przepisy prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej w świetle możliwości usprawnienia działań ratowniczo-gaśniczychbryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
102ND-P3612495Ocena zagrożeń jakie niosą osady wyniesione na umundurowaniu i ciele strażaka po akcji ratowniczo-gaśniczejdr inż. Agnieszka Górska
103ND-P3612498Wpływ doskonalenia sprawności fizycznej na efektywność działań operacyjnych strażaków na przykładzie wybranych komend województwa dolnośląskiegodr Ewa Frankowska
104ND-P3612499Rola kadry dowódczej w procesie zarządzania działalnością operacyjną jako źródło kształtowania postaw funkcjonariuszy na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiudr Ewa Frankowska
105ND-P3612501Ocena zagrożeń zdrowotnych związanych z jakością wody w wybranych zbiornikach wodnychdr inż. Karolina Bralewska
106ND-P3612502Zagrożenia pyłami w środowisku pracy strażaka na przykładzie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Jeleniej Górzebryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
107ND-P3612503Analiza działań ratowniczych podczas katastrof budowlanychmł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni
108ND-P3612504Wpływ przyznanych dotacji dla wybranych jednostek OSP na zabezpieczenie rejonu operacyjnego na podstawie powiatu sławieńskiego w latach 2017-2020mł. bryg. dr Aneta Kułakowska
109ND-P3612505Badanie chłonności oraz izolacyjności cieplnej wermikulitudr Sylwia Lewicka
110ND-P3612508Analiza skuteczności działań gaśniczych prowadzonych z użyciem mgły wodnej podczas pożarów tramwajów miejskichbryg. dr inż. Norbert Tuśnio
111ND-P3612509Analiza właściwości fizykochemicznych wód popożarowych i ich wpływ na wybrane elementy środowiskadr inż. Karolina Bralewska
112ND-P3612510Analiza wpływu promieniowania UV na wytrzymałość pętli alpinistycznych wykorzystywanych w straży pożarnejst. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz
113ND-P3612512Analiza numeryczna odciążania pomieszczeń gaszonych gazembryg. dr inż. Przemysław Kubica
114ND-P3612513Podnoszenie sprawności fizycznej wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej a gotowość operacyjna jednostki na przykładzie wybranych komend województwa pomorskiegodr Ewa Frankowska
115ND-P3612515Sonary nowej generacji jako urządzenia pomocne w pracy strażakówdr Monika Kloch
116ND-P3612516Analiza organizacji i zasięgu systemu łączności radiowej na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej miasta Szczecinst. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
117ND-P3612517Ocena ryzyka nowotworowego związanego z ekspozycją mieszkańców Warszawy na wybrane składniki pylu zawieszonegodr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
118ND-P3612518Zjawisko i przyczyny stresu w kontekście ryzyka psychospołecznego w służbie operacyjnej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie wybranych komenddr Ewa Frankowska
119ND-P3612519Analiza możliwości taktyczno-technicznych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego powiatu cieszyńskiego do działań gaśniczych w wybranym obszarze leśnymst. kpt. dr inż. Jacek Kalinko
120ND-P3612520Ocena ryzyka nowotworowego związanego z ekspozycją mieszkańców Zabrza na wybrane składniki pyłu zawieszonegodr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
121ND-P3612521Pył zawieszony i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w garażach wybranych jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej – stężenia, pochodzenie i wpływ na zdrowie strażakówdr inż. Karolina Bralewska
122ND-P3612524Analiza zagrożeń związanych z właściwościami wody morskiej na przykładzie wybranych kąpielisk nadbałtyckichdr inż. Karolina Bralewska
123ND-P3612525Substancje szkodliwe wydzielające się podczas pożaru instalacji fotowoltaicznychdr inż. Agnieszka Górska
124ND-P3612526Analiza zabezpieczenia logistycznego i operacyjnego w zakresie gaszenia pożarów z użyciem pian gaśniczych w powiecie chojnickimst. bryg. dr inż. Bernard Król
125ND-P3612527Wpływ wiatru na grawitacyjne oddymianie klatki schodowej w budynku średniowysokimmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
126ND-P3612528Motywacja jako funkcja zarządzania mająca wpływ na efektywność działań operacyjnych oraz morale strażaków na przykładzie wybranych komend Państwowej Straży Pożarnejdr Ewa Frankowska
127ND-P3612529Analiza ewakuacji w szkołach, do których uczęszczają dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmumł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
128ND-P3612530Badanie technik użycia gaśnic proszkowych podczas działań gaśniczych przy pożarach wewnętrznychmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
129ND-P3612532Budownictwo pasywne - czy może udać się w Polsce? Studium przypadkudr Sylwia Lewicka
130ND-P3612534Analiza przygotowania KSRG w zakresie działań ratowniczych realizowanych przez roty asekuracyjne podczas pożarów wewnętrznych w budynkach jednorodzinnychmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
131ND-P3612537Analiza sposobów komunikacji osób głuchych ze strażakami podczas działań ratowniczo-gaśniczychmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
132ND-P3612539Działania operacyjne jako źrodło kształtowania postaw strażaków na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicydr Ewa Frankowska
133ND-P3612541Ocena organizacyjno – techniczna systemu łączności radiowej na potrzeby KSRG w powiecie szczycieńskimst. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
134ND-P3612544Analiza przygotowania zastępów ratowniczych KSRG do działań gaśniczych podczas pożarów w garażach podziemnych w budynkach wielorodzinnychmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
135ND-P3612551Wpływ czasowego zamknięcia jednostek ratowniczo-gaśniczych na terenie m st Warszawy na poziom bezpieczeństwa w poszczególnych obszarach chronionychdr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
136ND-P3612593Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie górniczym realizującym zadanie drążenia tuneli Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach załogi TBM w oparciu o realizację zadania drążenia tuneli II linii Metra Warszawskiegodr Wojciech Wróblewski
137ND-P3612596Wykorzystanie oprogramowania wspomagającego analizę sieciową metodą PERT w bezpieczeństwiedr inż. Magdalena Gikiewicz
138ND-P3612609Koncepcja minimalizacji ryzyka w zdarzeniu o charakterze terrorystycznym w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegodr Wojciech Wróblewski
139ND-P3612621Analiza skutków wystąpienia awarii przemysłowej w aspekcie bezpieczeństwa użytkowników wewnętrznych na przykładzie zakładu produkcyjnego Airbus Poland SAdr Wojciech Wróblewski
140ND-P3612632Analiza parametrów mediowych kanału digital oraz ich wpływ na zwiększenie świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa oraz nabór na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczejbryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
141ND-P3612698Analiza operacyjna posterunków jednostek ratowniczo-gaśniczych na terenie województwa zachodniopomorskiegost. kpt. dr Tomasz Węsierski
142ND-P3612976Ocena wydatku energetycznego strażaka podczas typowych czynności ratowniczych na przykładzie KM PSP w Płockust. bryg. dr inż Robert Piec
143ND-P3613938Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego statku towarowegodr inż. Paweł Sulik
144ND-P3614468Analiza ryzyka w procesie budowlanym na przykładzie budowy zespołu apartamentowegodr Wojciech Wróblewski
145ND-P3614551Znaczenie szczelności i izolacyjności ogniowej w wybranych, budowlanych przegrodach przeciwpożarowychdr inż. Paweł Sulik
146ND-P3614797Badanie wpływu lepkości cieczy na chłonność sorbentówbryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
147ND-P3614798Pożary składowisk odpadów w Polsce i w Europie - analiza działań gaśniczychst. bryg. dr inż. Bernard Król
148ND-P3614800Analiza organizacyjno - funkcjonalna systemu łączności TETRA na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawiest. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
149ND-P3614801Minimalizacja ryzyka w działaniach operacyjnych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w aspekcie prawdopodobieństwa obecności materiałów wybuchowych w blokach mieszkalnychdr Wojciech Wróblewski
150ND-P3614802Analiza zabezpieczeń przeciwpożarowych garaży podziemnych w kontekście zmian w przepisachst. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień
151ND-P3614803Minimalizowanie ryzyka w kontekście ewakuacji pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 na przykładzie wybranej jednostki organizacyjnej szpitaladr Wojciech Wróblewski
152ND-P3614804Minimalizowanie ryzyka pożarowego w wybranych jednostkach Służby Więziennejdr Wojciech Wróblewski
153ND-P3614805Analiza zapłonu warstwy pyłu metodą stałej szybkości generacji ciepłamł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
154ND-P3614806Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranego procesu produkcyjnegodr inż. Sylwester Kieliszek
155ND-P3614808Ocena skutków środowiskowych uwolnienia paliw podczas kolizji samochodówbryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
156ND-P3614809Działania ratowniczo - gaśnicze w powiecie polickim w aspekcie zdarzenia o charakterze terrorystycznymdr Wojciech Wróblewski
157ND-P3614810Perspektywy zmian w przepisach techniczno-budowlanych w wybranych obszarach wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowejbryg. dr inż. Mariusz Pecio
158ND-P3614811TECHNICZNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SPORTOWYCH IMPREZ MASOWYCH W POLSCEprof. dr hab. Grzegorz Sobolewski
159ND-P3614812Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku ZL Vbryg. dr inż. Mariusz Pecio
160ND-P3614813Proces kształtowania bezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach pracy na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnegomł. bryg. dr Aneta Kułakowska
161ND-P3614814Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku zajmowanym przez funkcjonariusza PSP wraz z analizą zdarzeń potencjalnie niebezpiecznychdr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
162ND-P3614815Analiza parametrów wybuchowości wybranych par cieczy palnychst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, prof. uczelni
163ND-P3614816Bezpieczeństwo wykonywania prac podwodnych na przykładzie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "SIERADZ"prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
164ND-P3614817Koncepcja wzmocnienia konstrukcji w celu jej nadbudowy na przykładzie budynku oświatowego – Szkoły Tysiącleciadr inż. Paweł Sulik
165ND-P3614818Analiza przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kaliskiego na wypadek skażeń wywołanych czynnikami CBRNbryg. dr inż. Marcin Anszczak
166ND-P363797Badanie udarności hełmów strażackich w zależności od ich konstrukcjist. kpt. dr inż. Agata Walczak
167ND-P363935Porównanie jakości informacji dostarczanych przez producentów pojazdów osobowych za pośrednictwem systemu eCall do stanowisk kierowania komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnejbryg. dr inż. Wiktor Gawroński
168ND-P367353Przebudowa światowego układu sił,szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitejdr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni
169ND-P368814Badanie czasu przejścia ognia z komory silnika do komory bagażnika podczas spalania samochodu z nadwoziem typu sedandr inż. Anna Szajewska
170ND-P368916Ocena hałasu alarmowych sygnałów akustycznych pojazdów pożarniczych w zależności od odległości źródła emisjimł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
171ND-P369314Analiza zastosowanych rozwiązań technicznych oraz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na przykładzie Dworca Łódź Fabrycznabryg. dr inż. Tomasz Drzymała
172ND-P369326Analiza właściwości funkcjonalnych i eksploatacyjnych dźwiękowych systemów ostrzegawczychprof. dr hab. inż. Piotr Kustra
173ND-P369363Ochrona ludności i mienia w kontekście użytkowania i dystrybucji gazu ziemnegobryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
174NP-PC2011976Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku Starej Pomarańczarni w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawiest. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień
175NP-PC2011986Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowe garaży podziemnych w kontekście zmian w przepisachst. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień
176NP-PC2012029Dobór zabezpieczeń ogniochronnych w zależności od rodzaju konstrukcji i przeznaczenia budynkubryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
177NP-PC2012265Analiza pożarów w garażach w Polsce w latach 2013-2017mł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
178NP-PC2012316Organizacja ochrony kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na terenie powiatu zgierskiegost. kpt. dr inż. Adrian Bralewski
179NP-PC2012338Analiza stanu wyszkolenia druhów OSP z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z jednostek KSRG działających na terenie powiatu wyszkowskiegomł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
180NP-PC2012860Analiza wymagań oraz dokumentów dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Polsce i innych krajachmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
181NP-PC2012912Badanie wytrzymałości kompozytów drewnopochodnych w podwyższonych temperaturachmł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni
182NP-PC2012939Analiza zagrożeń związanych z awariami technologicznymi na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SAst. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień
183NP-PC2013251Analiza wyników testów sprawności fizycznej strażaków w Wojskowej Straży Pożarnejdr Anna Dmochowska
184NP-PC2013251Analiza wyników testów sprawności fizycznej strażaków w Wojskowej Straży Pożarnejdr Anna Dmochowska
185NP-PC2013371Badania porównawcze zdolności chłonących materiałów sorpcyjnych wobec oleju napędowego i oleju jadalnego rzepakowegost. bryg. dr inż. Bernard Król
186NP-PC2013371Badania porównawcze zdolności chłonących materiałów sorpcyjnych wobec oleju napędowego i oleju jadalnego rzepakowegost. bryg. dr inż. Bernard Król
187NP-PC2013831Analiza porównawcza w zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych dla szkół w Polsce oraz innych krajachmł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
188NP-PC2013833Badanie rozwoju pożaru w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku przy użyciu modelowania matematycznegodr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
189NP-PC2013834Wentylacja pożarowa w niestandardowych garażach podziemnych - analiza przypadkumł. bryg. dr inż. Piotr Tofiło
190NP-PC2013835Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w procesach technologicznych na linii produkcyjnej FUSE w fabryce kosmetyków P & G w Aleksandrowie Łódzkimdr inż. Marek Woliński
191NP-PC2013836Analiza zabytkowego budynku Domu Pomocy Społecznej pod kątem niezgodności z warunkami technicznymi i zaproponowanie rozwiązań zamiennychst. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień
192NP-PC2013838Projektowanie bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem użytkowania budynkówbryg. dr inż. Przemysław Kubica
193NP-PC2013840Ocena możliwości wsparcia przez płetwonurków cywilnych działań specjalistycznych grup wodno-nurkowych KSRGbryg. dr inż. Stanisław Lipiński
194NP-PC2013842Bezpieczeństwo pożarowe w domach pomocy społecznejbryg. dr inż. Przemysław Kubica
195NP-PC2013843Problematyka programowania central SSPbryg. dr inż. Przemysław Kubica
196NP-PC2013844Ocena współpracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej z ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie pomorskimbryg. dr inż. Stanisław Lipiński
197NP-PC2013847Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym użytkowanego budynkubryg. dr inż. Przemysław Kubica
198NP-PC2013848Porównanie ergonomii kabin i zabudów wybranych samochodów ratowniczo-gaśniczych sprzed 30 lat i samochodów współczesnychdr inż. Włodzimierz Kupicz
199NP-PC2013850Właściwości pianotwórczych środków gaśniczych po upływie terminu przydatności do stosowaniast. bryg. dr inż. Bernard Król
200NP-PC2013852Analiza budynku pod względem bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnegost. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień
201NP-PC2013853Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku produkcyjno magazynowego z instalacją fotowoltaiczną na dachust. bryg. dr inż. Grzegorz Dzień
202NP-PC2013855Ocena zagrożenia powodzią na terenie powiatu bielskiegodr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
203NP-PC2013856Bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowychbryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński
204NP-PS45B12700Ocena możliwości operacyjnych modułu GFFFV Szczecin wchodzącego w skład GFFFV Polandbryg. dr inż. Stanisław Lipiński
205NP-PS45B13585ANALIZA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCYbryg. dr inż. Przemysław Kubica
206NP-PS45B13586Analiza właściwości palnych pyłów suszu warzywnegost. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, prof. uczelni
207NP-PS45B13587Ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń w akcjach JRG PSP w okresie 2015 - 2019 w powiecie sępoleńskimprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
208NP-PS45B13588Analiza wytycznych wyposażenia pojazdów pierwszowyjazdowych w województwie lubelskimdr inż. Włodzimierz Kupicz
209NP-PS45B13595Analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie rodzajów, wydajności i wielkości zasobów wodnych w powiecie nakielskimprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
210NP-PS45B13596Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej automatycznego magazynu HRL w Swiss Krono w Żarachdr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
211NP-PS45B13598Ocena zabezpieczenia operacyjnego powiatu kraśnickiego oraz współpracy z sąsiednimi powiatami w latach 2013-2019bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
212NP-PS45B13602Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w Zakładzie Przetwórstwa Odpadów firmy NOVAGO w Kosinach powiat Mławadr inż. Marek Woliński
213NP-PS45B13607Analiza techniczno-funkcjonalna systemu łączności na terenie działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowiest. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
214NP-PS45B13608Analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie rozlewni gazu płynnego GASPOL w Starorypinie, w szczególności rodzaju i niezawodności armatury wodociągowej przeciwpożarowejprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
215NP-PS45B13609Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranego zakładu produkcyjno – magazynowego w powiecie nowosolskimdr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
216NP-PS45B13611Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w magazynie paliwa lotniczego firmy PERN w Grabownie Wielkimdr inż. Marek Woliński
217NP-PS45B13614Ocena doświadczalna sztywności i odkształceń poprzecznych wybranych hełmów strażackichdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
218NP-PS45B13616Badanie wpływu wybranych parametrów na szybkość rozwoju pożaru w budynku jednorodzinnymdr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
219NP-PS45B13622Prognozowanie zasięgu stref zagrożenia w przypadku awaryjnego uwolnienia amoniaku ze zbiornika cysterny samochodowej przy wykorzystaniu programu Alohadr Anna Dmochowska
220NP-PS45B13627Ocena właściwości ochronnych wybranych hełmów strażackich ze względu na ich konstrukcję i czas eksploatacjidr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
221NP-PS45B13631BADANIE SZYBKOŚCI ROZWOJU POŻARU W WYBRANYM OBIEKCIE BUDOWLANYM ZA POMOCĄ MODELOWANIA STREFOWEGOdr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
222NP-PS45B13635Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku podlegającego zmianie sposobu użytkowaniadr inż. Paweł Sulik
223NP-PS45B13639ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W ZAKŁADZIE DUŻEGO RYZYKA – „MAGAZYN – KONIMPEX SP Z OO” KOŁO, UL KLONOWA 15, 62-600 KOŁObryg. dr inż. Mariusz Pecio
224NP-PS45B13645Zastosowanie i skuteczność urządzenia gaśniczo-tnącego COBRA w działaniach ratowniczo-gaśniczychbryg. dr inż. Tomasz Drzymała
225NP-PS45B13647Analiza zagrożeń pożarowych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe powiatu czarnkowsko - trzcianeckiegodr inż. Marek Woliński
226NP-PS45B13651Analiza i ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń w akcjach JRG PSP w okresie 2015 - 2019 na terenie powiatu gołdapskiegoprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
227NP-PS45B13654Analiza i ocena stosowanych materiałów do budowy sieci wodociągowej w aspekcie niezawodności dostawy wody do gaszenia pożarów, w szczególności wyposażenia czerpalnego w postaci hydrantów zewnętrznych w Płockuprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
228NP-PS45B13664Analiza metod recyklingu butelek PETdr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
229NP-PS45B13666Analiza porównawcza wybranych materiałów i systemów do biernych zabezpieczeń elementów konstrukcyjnychbryg. dr inż. Tomasz Drzymała
230NP-PS45B13668Metody rekultywacji gleb skażonych paliwami po wypadkach i katastrofach komunikacyjnychdr Anna Dmochowska
231NP-PS45B13670Analiza zagrożeń chemicznych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiegost. kpt. dr Tomasz Węsierski
232NP-PS45B13671OCENA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WYBRANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGOdr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
233NP-PS45B13674Analiza porównawcza wpływu wydajności na rozkład intensywności zraszania strumienia generowanego przez prądownice wodne MultiFlow oraz Attack 500 Probryg. dr inż. Tomasz Drzymała
234NP-PS45B13681Analiza systemu łączności radiowej na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lubliniest. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
235NP-PS45B13688Analiza porównawcza pojazdów uterenowionych i miejskich pod względem parametrów taktycznych i ergonomiidr inż. Włodzimierz Kupicz
236NP-PS45B13692Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranego obiektu produkcyjno-magazynowegobryg. dr inż. Tomasz Drzymała
237NP-PS45B13693Ocena organizacyjno - techniczna systemu łączności alarmowania, dysponowania, dowodzenia i współdziałania na terenie powiatu żagańskiegost. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
238NP-PS45B13695Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia na Wydziale Nawęglania Zespołu Elektrowni "Dolna Odra"dr inż. Marek Woliński
239NP-PS45B13702Analiza zagrożeń pożarowych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe powiatu łukowskiegodr inż. Marek Woliński
240NP-PS45B13703Analiza i ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów i likwidacji zagrożeń w akcjach JRG PSP w okresie 2015 - 2019 w powiecie nakielskimprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
241NP-PS45B13705Badanie dynamiki rozwoju pożaru w wybranym budynku wielorodzinnymdr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
242NP-PS45B13707BADANIA PORÓWNAWCZE WPŁYWU ŚRODKÓW OGNIOOCHRONNYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE DREWNA LITEGOdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
243NP-PS45B13708Analiza zabezpieczania technicznego magazynu chloru Zakładów Farmaceutycznych "POLPHARMA" S A w Starogardzie Gdańskim - ZDRdr inż. Marek Woliński
244NP-PS45B13709Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu Kieleckiego w Promniku koło Kielcdr inż. Marek Woliński
245NP-PS45B13715Wpływ impregnacji ognioochronnej na wytrzymałość i moduł sprężystości wybranych gatunków drewna stosowanych w konstrukcjach inżynierskichdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
246NP-PS45B13715Wpływ impregnacji ognioochronnej na wytrzymałość i moduł sprężystości wybranych gatunków drewna stosowanych w konstrukcjach inżynierskichdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
247NP-PS45B13719Badania wytrzymałości mechanicznej lin alpinistycznych wykorzystywanych w PSP ze względu na ich uszkodzenia powstające w działaniach ratowniczychdr hab. inż. Daniel Pieniak, prof. uczelni
248NP-PS45B13720Analiza odporności chemicznej sprzętu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego stanowiącego wyposażenie samochodu średniego ratownictwa chemicznegodr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
249NP-PS45B13727Analiza możliwości organizacji zaopatrzenia w wodę przez jednostki straży pożarnej na terenie wybranego powiatudr inż. Sylwester Kieliszek
250NP-PS45B13734Analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych oraz stosowane zabezpieczenia w linii technologicznej malarni w Zakładzie Cargotec Poland sp z o o w Stargardzie (HIAB MAU)dr inż. Marek Woliński
251NP-PS45B13741ANALIZA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU PO ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA HOTELbryg. dr inż. Mariusz Pecio
252NP-PS45B13746Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności radiowej na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościust. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
253NP-PS45B13751ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ ZASTOSOWANYCH ZABEZPIECZEŃ ZABYTKOWEGO DWORU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJbryg. dr inż. Mariusz Pecio
254NP-PS45B13752Analiza zagrożeń pożarowych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe powiatu złotowskiegodr inż. Marek Woliński
255NP-PS45B13754Analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie firmy IRYD Sp z oo w Gołdapiprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
256NP-PS45B13762Analiza i ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie Fabryki Eberspaecher Climate Systems Sp z oo w Oławieprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
257NP-PS45B13765Gotowość operacyjna modułu GFFFV Wrocław ze składu polskich grup Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludnościbryg. dr inż. Stanisław Lipiński
258NP-PS45B13769Analiza systemu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w powiecie brzozowskim w świetle rzeczywistego zużycia wody podczas akcji ratowniczo gaśniczychdr inż. Sylwester Kieliszek
259NP-PS45B13770Analiza porównawcza charakterystyk pracy prądownic prostych o dużej wydajnościbryg. dr inż. Tomasz Drzymała
260SD-BW511645Organizacja systemu bezpieczeństwa informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiejprof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
261SD-BW512751Podatność Lotniska Chopina w Warszawie na klęski żywiołowemł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
262SD-BW512758Organizacje pozarządowe w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowotnegomł. kpt. dr hab. Oksana Telak
263SD-BW512759Zagrożenia z przeszłości oddziałujące na obecne problemy Polskidr inż. Jan Berny
264SD-BW512763Przywództwo w budowaniu odporności społecznej a minimalizowanie ryzyka społeczności lokalnychst. kpt. dr Monika Wojakowska
265SD-BW512764Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Zwierzyńbryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
266SD-BW512989Koncepcja lokalnych liderów bezpieczeństwa jako narzędzie efektywnego zarządzania bezpieczeństwem społeczności lokalnychst. kpt. dr Monika Wojakowska
267SD-BW512994Bezpieczeństwo drogowe i ekologiczne w pryzmacie oceny ryzyka transportu substancji niebezpiecznych dla powiatu nowodworskiegodr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni
268SD-BW512995Ocena działalności Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prewencji społecznej na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowiebryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
269SD-BW512997Główne determinanty bezpieczeństwa na polskich obszarach wodnychmł. kpt. dr hab. Oksana Telak
270SD-BW513001Firmy ochroniarskie w systemie bezpieczeństwa krajudr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
271SD-BW513006Wpływ działań z zakresu prewencji społecznej na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnejbryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
272SD-BW513009Bezpieczeństwo społeczne, a zjawisko alkoholizmu i narkomaniibryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak
273SD-BW514553Rola świadka koronnego i anonimowego w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w polskim procesie karnymdr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
274SD-BW514554Przestępczość narkotykowa w opinii młodzieży licealnej na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Stanisława Staszica w Siedlcachdr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni
275SD-P1411714Badania przydatności naturalnych surfaktantów do wykorzystania w kompozycjach gaśniczychbryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni
276SD-P1411902Analiza przygotowania pododdziałów ratowniczych KM PSP m st Warszawy do działań gaśniczych przy pożarach lasumł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
277SD-P1411914Analiza wykorzystania samochodu wężowego do budowy systemów zaopatrzenia wodnego na przykładzie KM PSP m st Warszawymł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
278SD-P1411933Analiza możliwości taktyczno-technicznych sił KSRG w powiecie garwolińskim względem prowadzenia działań przy pożarach lasówdr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni
279SD-P1412368Badanie rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych metodą PN-EN ISO 9239-1mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
280SD-P1412383Analiza porównawcza wpływu wydajności na rozkład intensywności zraszania strumienia generowanego przez wybrane prądownice wodnebryg. dr inż. Tomasz Drzymała
281SD-P1412385Badania zapalności wyrobów podłogowych wg PN-EN ISO 11925-2mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
282SD-P1412393Badania dymotwórczości materiałów podłogowych metodami wg: ISO 5659-2, kodeksu FTP część 2, IMO i PN-EN 45545-2mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
283SD-P1412396Bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczych w strefie zagrożenia materiałami promieniotwórczymidr inż. Agnieszka Górska
284SD-P1412445Drużyny przeciwpożarowe w strukturze ochrony przeciwpożarowej zakładów karnychbryg. dr inż. Przemysław Kubica
285SD-P1412452Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu legionowskiego przez podmioty z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznegost. kpt. dr inż. Jacek Kalinko
286SD-P1412459Zakres stosowalności metody skalowania z wykorzystaniem liczby Froude'a dla pożarów o dużej mocy na podstawie komputerowych symulacji CFDbryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
287SD-P1412470Optymalizacja doboru rozwiązań zamiennych na podstawie analizy bezpieczeństwa pożarowego Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowiebryg. dr inż. Mariusz Pecio
288SD-P1412473Optymalizacja doboru rozwiązań zamiennych na podstawie analizy bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowego przy Alejach Jerozolimskich 91 w Warszawiebryg. dr inż. Mariusz Pecio
289SD-P1412484Analiza bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ewakuacji w budynku Teatru Dramatycznego w Warszawiebryg. dr inż. Mariusz Pecio
290SD-P1412494Analiza wpływu wentylacji na równoważny czas oddziaływania pożarudr hab. inż. Mirosław Kosiorek, prof. uczelni
291SD-P1412522Ocena związków z grupy BTEX w kabinach samochodów pożarniczychdr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
292SD-P1412533Analiza parametrów wybuchowości wybranych pyłów mąkst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, prof. uczelni
293SD-P1412535Bezpieczeństwo budynków o konstrukcji drewnianej w pożarze naturalnymdr inż. Paweł Sulik
294SD-P1412540Ocena wpływu korozji instalacji fotowoltaicznej na bezpieczeństwo pożarowedr inż. Agnieszka Górska
295SD-P1412542Analiza porównawcza wpływu warunków starzenia na wytrzymałość tkaniny ubrania specjalnego strażakast. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz
296SD-P1412543Ocena zmienności czasowej stężeń i rozkładu ziarnowego pyłu zawieszonego w kabinach samochodów pożarniczychdr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
297SD-P1412584Wykorzystanie w zarządzaniu bezpieczeństwem oprogramowania wspomagającego analizę sieciową metodą "ścieżki krytycznej"dr inż. Magdalena Gikiewicz
298SD-P1412585Planowanie ewakuacji ośrodków opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w ramach ewakuacji ludnościmł. bryg. dr Monika Tryboń
299SD-P1412588Współpraca podmiotów systemu zarządzania kryzysowego z podmiotami ratowniczymi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców podczas wystąpienia powodzi na przykładzie powiatu lipskiegomł. bryg. dr Monika Tryboń
300SD-P1412614Wykorzystanie Informatycznego Systemu Osłony Kraju w zarządzaniu kryzysowym powiatu nowosolskiego w odniesieniu do zagrożenia powodziowegobryg. dr inż. Wiktor Gawroński
301SD-P1412620Bezpieczeństwo ćwiczeń poligonowych podczas treningu z udziałem ciekłego gazu ziemnego (LNG)st. kpt. dr Monika Wojakowska
302SD-P1412626Zagrożenia związane z autobusami napędzanymi LNG na przykładzie komunikacji miejskiej mst Warszawymł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
303SD-P1412628Koncepcja wykorzystania dronów w akcjach ratowniczo-gaśniczych straży pożarnejdr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni
304SD-P1412631Ocena współpracy Komendy Powiatowej PSP w Puławach z pozostałymi podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podmiotami współpracującymi z systemem podczas likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie powiatu puławskiegomł. bryg. dr Monika Tryboń
305SD-P1412636Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
306SD-P1413849Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza w rożnych obiektach i pomieszczeniach w areszcie Śledczym na terenie m st Warszawydr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni
307SD-P1414467Urządzenia przeciwpożarowe jako rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań przepisówbryg. dr inż. Przemysław Kubica
308SD-P1414469Badanie intensywności wydzielania ciepła, dymu i masowej szybkości spalania metodami wg ISO 5660-1, kodeksu FTP część 10 i PN-EN 45545-2mł. bryg. dr inż. Bożena Kukfisz
309SD-P1414470Zagrożenia pożarowe związane z rozprzestrzenianiem się pożaru po elewacjibryg. dr inż. Przemysław Kubica
310SD-P1414471Świadomość społeczna zagrożeń związanych z mikrobiologicznym zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniachmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
311SD-P1414472Problem pożarów na składowiskach odpadów sztucznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo ekologicznedr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni
312SD-P1414473Analiza i ocena wykorzystania wozów strażackich OSP w akcjach ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta i gminy Stoczek Łukowskiprof. dr hab. inż. Sławczo Denczew
313SD-P1414474Ukraińska suprastruktura lotnicza w pomocy międzynarodowejmł. kpt. dr hab. Oksana Telak
314SD-P1414475Organization of water rescue on Lake Zadorozhniemł. kpt. dr hab. Oksana Telak
315SD-P1414476Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego podczas imprez masowych na przykładzie kompleksu sportowego Kolegium Pedagogicznego im Markijana Szaszkiewicza w mieście Brodydr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni
316SD-P1414477Poprawa skuteczności działań ratowniczych podczas wypadku komunikacyjnego na przykładzie jednostki ratownictwa pogotowia ratunkowego miasta Żytomierzdr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni
317SP-PC1712500Świadomość zagrożeń niesionych przez czad, wśród dzieci w wieku szkolnymdr Sylwia Lewicka
318SP-PC1712859Projekt doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinie Tatrzańskiej w samochód pożarniczy wyposażony w drabinę mechanicznądr inż. Jan Berny
319SP-PC1713388Analiza potencjalnych i realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa lokalnego w wybranych regionach Polski w kontekście PSPmł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec
320SP-PC1713393Zabezpieczenia przeciwwybuchowe w procesach technologicznych Analiza stosowanych rozwiązańdr inż. Marek Woliński
321SP-PC1713397Środki gaśnicze stosowane przy pożarach metali i urządzenia do ich podawaniadr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
322SP-PC1713400Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie grupy poszukiwawczo-ratowniczejdr inż. Magdalena Gikiewicz
323SP-PC1713401Analiza katastrofy budowlanej na przykładzie budynku Rotundy Banku PKO w Warszawiebryg. dr inż. Mariusz Pecio
324SP-PC1713402Opracowanie metody laboratoryjnej badania możliwości współpracy proszków gaśniczych
z pianami
dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
325SP-PC1713407Analiza skuteczności działania sygnalizacji dźwiękowej w wybranych wozach bojowych używanych przez OSPdr inż. Włodzimierz Kupicz
326SP-PC1713411Analiza dynamiki rozwoju pożaru pokrywy glebydr inż. Anna Szajewska
327SP-PC1713412Analiza stanu zabezpieczenia logistycznego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na przykładzie powiatu działdowskiegobryg. dr inż. Stanisław Lipiński
328SP-PC1713415Analiza bezpieczeństwa pożarowego oraz zastosowanych zabezpieczeń w budynku handlowo-warsztatowymbryg. dr inż. Mariusz Pecio
329SP-PC1713417Projekt doposażenia Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu w przyczepę do przewozu armatury pożarniczejdr inż. Jan Berny
330SP-PC1713418Metodyka projektowania instalacji tryskaczowychbryg. dr inż. Przemysław Kubica
331SP-PC1713421Ocena zagrożeń na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnegodr inż. Magdalena Gikiewicz
332SP-PC1713423Właściwości funkcjonalno-eksploatacyjne systemów sygnalizacji pożarowej w kontekście zmian standardów projektowaniabryg. dr inż. Przemysław Kubica
333SP-PC1713424Ocena ewakuacji ludzi w przypadku wystąpienia zagrożenia na przykładzie wybranej szkoły podstawowejdr inż. Magdalena Gikiewicz
334SP-PC1713425Analiza porównawcza detektorów napięcia stosowanych w ratownictwiest. kpt. dr inż. Szymon Ptak
335SP-PC1713427Ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych w Nadleśnictwie Włocławek w odniesieniu do pozostałych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniuprof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis
336SP-PC1713432Współpraca jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej jako uzupełnienie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu łowickiegodr inż. Aneta Binkowska
337SP-PC1713434Zasady projektowania instalacji wodociągowych przeciwpożarowychbryg. dr inż. Przemysław Kubica
338SP-PC1713438Wpływ dodatków mocznika na zdolności pianotwórcze wybranych surfaktantówdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
339SP-PC1713524Analiza zastosowania wentylacji taktycznej podczas pożarów wewnętrznychmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
340SP-PC1713525Badanie zdolności sorpcyjnej sorbentów regenerowanychdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
341SP-PC1713527Badanie dźwiękoszczelności różnych materiałów izolacyjnych w kontekście zastosowania
w budownictwie ekologicznym
dr Sylwia Lewicka
342SP-PC1713530Porównanie zakresu czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownika medycznegodr inż. Aneta Binkowska
343SP-PC1713532Badanie wpływu dodatków surfaktantów siloksanowych na zdolność surfaktantów jonowych do wytwarzania pian lekkichdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
344SP-PC1713533Działania medyczne prowadzone przez służby pożarnicze na miejscu objętym pożaremdr inż. Aneta Binkowska
345SP-PC1713535Wypadek komunikacyjny jako zdarzenie masowe w praktyce strażakadr inż. Aneta Binkowska
346SP-PC1713536Bezpieczeństwo pożarowe i elektryczne samochodów hybrydowych i elektrycznychdr hab. Janusz Rybiński, prof. uczelni
347SP-PK1712616Europejskie rozwiązania związane z gaszeniem pożarów instalacji fotowoltaicznychdr inż. Agnieszka Górska
348SP-PK1712861Analiza wykorzystania kamery termowizyjnej w działaniach Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Ostrołęcedr hab. Janusz Rybiński, prof. uczelni
349SP-PK1712886Analiza przeprowadzonych ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych w obszarach leśnych na przykładzie powiatu słupskiegobryg. dr inż. Marcin Anszczak
350SP-PK1712918Wpływ rodzaju sorbatu na zdolność sorpcyjną materiałów naturalnychdr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
351SP-PK1713392Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku użyteczności publicznejst. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
352SP-PK1713439Analiza czasu trwania i średnicy BLEVE-FIREBALL małych zbiorników LPG zawierających 175g substancjist. kpt. dr Tomasz Węsierski
353SP-PK1713440Badanie przesiąkania substancji ropopochodnych przez różne rodzaje glebdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
354SP-PK1713441Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w zakładzie produkcyjnym opakowań kartonowych "Karton sp z oo" w Konopkachst. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
355SP-PK1713442Opracowanie testu integracyjnego przykładowego budynku kategorii ZL do weryfikacji oprogramowania Aamksbryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
356SP-PK1713443Pomiar wydatku energetycznego strażaka podczas typowych czynności ratowniczychst. bryg. dr inż Robert Piec
357SP-PK1713444Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku handlowo-usługowego "Atrium" w Białej Podlaskiejst. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
358SP-PK1713445Analiza organizacyjno-techniczna systemu łączności KSRG na terenie powiatu kraśnickiegost. bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
359SP-PK1713446Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku użyteczności publicznejst. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
360SP-PK1713447Analiza czasu trwania i średnicy BLEVE-FIREBALL małych zbiorników zawierających 190g LPGst. kpt. dr Tomasz Węsierski
361SP-PK1713448Analiza procesu sorpcji w zależności od temperatury sorbentu oraz sorbatudr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
362SP-PK1713449Analiza czasu trwania i średnicy BLEVE-FIREBALL małych zbiorników zawierających 330g LPGst. kpt. dr Tomasz Węsierski
363SP-PK1713450Zagrożenia pożarowe stwarzane przez panele fotowoltaicznedr inż. Agnieszka Górska
364SP-PK1713451Ocena przydatności głębinowych ujęć wody,jako źródeł wody do spożycia w sytuacjach kryzysowych na przykładzie m st Warszawydr inż. Karolina Bralewska
365SP-PK1713452Badanie wpływu podwyższonej temperatury na wytrzymałość impregnowanego drewna konstrukcyjnegomł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni
366SP-PK1713453Badanie przesiąkania wybranych samochodowych płynów eksploatacyjnych przez różne rodzaje glebdr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
367SP-PK1713454Analiza procesu sorpcji wybranych substancji ropopochodnych w zależności od badanego sorbentudr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni
368SP-PK1713455Badanie skuteczności gaśniczej wody przy gaszeniu pożarów wewnętrznychdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
369SP-PK1713456Badanie wytrzymałości betonu z kruszywem ceramicznym w wysokich temperaturachmł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni
370SP-PK1713457Analiza porównawcza stałych urządzeń gaśniczych wodnych projektowanych w budynku użyteczności publicznej przy wykorzystaniu symulacji CFDst. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
371SP-PK1713458Neutralizacja gleby zanieczyszczonej kwasem solnym za pomocą węglanu oraz wodorowęglanu sodust. kpt. dr Tomasz Węsierski
372SP-PK1713459Zagrożenia towarzyszące pożarom strumieniowym LPGbryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
373SP-PK1713460Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego Urzędu Gminy Niwiskast. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
374SP-PK1713461Symulacja ewakuacji ludzi podczas spektaklu w Teatrze Ateneum w Warszawiemł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni
375SP-PK1713462Numeryczne modelowanie pożaru strumieniowego i efektów fizycznych przy wykorzystaniu programu ANSYSbryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
376SP-PK1713463Badanie zdolności sorpcyjnych materiałów odpadowych z drewnast. bryg. dr inż. Bernard Król
377SP-PK1713465Badanie dynamiki rozwoju pożaru w wybranym budynku jednorodzinnymdr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
378SP-PK1713466Wizualizacja przestrzenna zagrożeń pożarowych budynku na podstawie analizy ryzykabryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
379SP-PK1713467Modelowanie wpływu warunków środowiska pożaru na dostępny czas ewakuacjist. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
380SP-PK1713468Analiza zagrożeń związanych z pożarami pojazdów hybrydowychdr inż. Anna Szajewska
381SP-PK1713469Analiza nośności konstrukcji garażu JRG SGSP w warunkach pożarubryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni
382SP-PK1713470Pożary instalacji fotowoltaicznych budynków mieszkalnychdr inż. Agnieszka Górska
383SP-PK1713471Analiza produktów rozkładu termicznego pianki poliuretanowejbryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
384SP-PK1713472Analiza zagrożeń i ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku produkcyjnym na terenie powiatu ostrołęckigost. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
385SP-PK1713473Badanie zdolności wnikania wodnych roztworów środków pianotwórczych w struktury porowatest. bryg. dr inż. Bernard Król
386SP-PK1713475Analiza bezpieczeństwa pożarowego budynku opieki zdrowotnej na przykładzie Przychodni Lekarskiej w Ożarowie Mazowieckimbryg. dr inż. Mariusz Pecio
387SP-PK1713476Analiza porównawcza zagrożeń pożarowych i wybuchowych wytwarzanych podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem wytypowanych gazów palnychst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, prof. uczelni
388SP-PK1713477Analiza stanu wyposażenia jednostek OSP KSRG na terenie powiatu monieckiego przeznaczonego do działań ratowniczych na poziomie podstawowymbryg. dr inż. Marcin Anszczak
389SP-PK1713479Wpływ warunków termicznych na właściwości materiału skorupy hełmu strażackiegost. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz
390SP-PK1713480Ocena wyposażenia strażaka w środki ochrony indywidualnej pod kątem gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznychdr inż. Agnieszka Górska
391SP-PK1713482Analiza zagrożeń pożarowych oraz zabezpieczeń techniczno-budowlanych dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzezinachbryg. dr inż. Mariusz Pecio
392SP-PK1713483Badania parametrów stali S235 w różnych warunkach termicznychst. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz
393SP-PK1713484Analiza zagrożeń występujących podczas magazynowania, transportu i neutralizacji kwasu azotowego (V)dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
394SP-PK1713485Analiza zagrożeń chemicznych powiatu Jaworznost. kpt. dr Tomasz Węsierski
395SP-PK1713486Analiza parametrów zapalności pyłów estradowychst. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, prof. uczelni
396SP-PK1713487Analiza normatywu wyposażenia wybranych pojazdów pożarniczych pod kątem poprawności działania w różnych warunkachdr inż. Włodzimierz Kupicz
397SP-PK1713488Badanie skuteczności gaśniczej pian w testach pożarowych w małej skali dla cieczy polarnychdr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
398SP-PK1713489Badanie skuteczności gaśniczej roztworów pożarniczych koncentratów surfaktantowych przy gaszeniu pożarów sprasowanej słomy w małej skalidr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni
399SP-PK1713491Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego powiatu częstochowskiego przez jednostki PSP i OSP krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegobryg. dr inż. Stanisław Lipiński
400SP-PK1713492Analiza przygotowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań gaśniczych podczas pożarów statków na wodach śródlądowychmł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz
401SP-PK1713493Badanie efektywności kurtyn wodnych wobec par 2-propanolust. kpt. dr Tomasz Węsierski
402SP-PK1713494Wpływ węzłów na wytrzymałość lin statycznych wykorzystywanych podczas działań specjalistycznych grup ratownictwa wysokosciowegost. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz
403SP-PK1713495Analiza wykorzystania termowizji w akcjach ratowniczo-gaśniczych szkolnej JRG SGSPdr hab. Janusz Rybiński, prof. uczelni
404SP-PK1713496Wpływ zawartości tlenu w powietrzu na przebieg procesu utleniania siarczku żelaza IIbryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
405SP-PK1713497Wpływ umundurowania specjalnego na ergonomię pracy strażakast. bryg. dr inż Robert Piec
406SP-PK1713498Wpływ rodzaju sorbatu na zdolność sorpcyjną materiałów polimerowychdr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
407SP-PK1713500Analiza zabezpieczenia operacyjnego kompleksu leśnego na przykładzie Puszczy Białowieskiejbryg. dr inż. Marcin Anszczak
408SP-PK1713501Analiza termiczna tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle spożywczymbryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka
409SP-PK1713502Analiza własności funkcjonalnych i eksploatacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej POLON 6000st. kpt. dr inż. Sylwia Boroń
410SP-PK1713503Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranego rodzaju sklejkidr hab. Marek Konecki, prof. uczelni
411SP-PK1713504Analiza bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczeń techniczno-budowlanych budynku "B" Domu Pomocy Społecznej w Zochcinkubryg. dr inż. Mariusz Pecio
412SP-PK1713505Analiza zagrożeń występujących podczas magazynowania, transportu i neutralizacji kwasu siarkowego (VI)dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni
413SP-PK1713506Problemy w pracy paneli fotowoltaicznych i ich wpływ na zagrożenia pożarowedr inż. Agnieszka Górska
414SP-PK1713507Skuteczność dekontaminacji sprzętu ochrony osobistej stosowanego w działaniach z zakresu ratownictwa chemicznegobryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
415SP-PK1713508Analiza przypadków pożarów instalacji fotowoltaicznych budynków jednorodzinnychdr inż. Agnieszka Górska
416SP-PK1713509Wymagania prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych a ich bezpieczeństwo pożarowedr inż. Agnieszka Górska
417SP-PK1713510Badanie efektywności kurtyn wodnych wobec par acetonust. kpt. dr Tomasz Węsierski
418SP-PK1713511Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość wybranych gatunków drewna przy ściskaniumł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni
419SP-PK1713512Zabezpieczenie przeciwpożarowe wybranych obiektów zabytkowych w Polscedr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
420SP-PK1713513Badanie wpływu temperatury na wytrzymałość lin stosowanych w ratownictwie wysokościowymst. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz
421SP-PK1713514Ocena przygotowania strażaka do zdarzeń z instalacjami fotowoltaicznymidr inż. Agnieszka Górska
422SP-PK1713515Badanie chłonności maksymalnej odpadów poliuretanowychst. kpt. dr Tomasz Węsierski
423SP-PK1713516Porównanie koncepcji projektowych instalacji tryskaczowej dla budynku magazynowego według wybranych standardówbryg. dr inż. Mariusz Pecio
424SP-PK1713517Urządzenia wykorzystujące energię słoneczną a bezpieczeństwo ich stosowaniadr inż. Agnieszka Górska
425SP-PK1713518Projekt wspornika progowego stosowanego w ratownictwie technicznymst. bryg. dr inż. Renata Kamocka-Bronisz
426SP-PK1713519Pożary instalacji fotowoltaicznych - analiza przypadkudr inż. Agnieszka Górska
427SP-PK1713520Analiza zagrożeń chemicznych powiatu oświęcimskiegost. kpt. dr Tomasz Węsierski