Promotor IB: propozycje prac dyplomowych na rok 20222022 2023


1Ankowski Artur wolnych miejsc dla dyplomantów: 3


2Anszczak Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: -5


3Berny Jan wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Poprawa bezpiecznego funkcjonowania urzędów miejskich / w dobie pandemii na koronawirusa
2 Projekt doposażenia KP PSP w m ……… w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych
3 Projekt doposażenia KP PSP w m ……… w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych
4 Projekt doposażenia w dodatkower urządzenia umożliwiające bezpieczne poruszanie w przestrzeni wielkomiejskiej na przykładzie wybranego miasta


4Biedugnis Stanisław wolnych miejsc dla dyplomantów: -7
1 Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożarów na obszarze miasta Skarżysko - Kamienna


5Boroń Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


6Bralewska Karolina wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Analiza właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych/głębinowych/gruntowych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych
2 Globalna ocena jakości powietrza - ocena wiarygodności prognoz i modeli na potrzeby oceny narażenia zdrowotnego
3 Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego dla wybranych pomieszczeń/budynków
4 Monitorowanie jakości powietrza w wybranych obiektach i ocena narażenia zdrowotnego związanego z występującymi zanieczyszczeniami
5 Nowoczesne rozwiązania mające na celu monitorowanie zagrożeń dla środowiska
6 Ocena narażenia zdrowotnego na pył i jego składniki w zakładach przemysłowych, remizach strażackich, aglomeracjach miejskich itp
7 Ocena wpływu działalności rolniczej na jakość wód powierzchniowych
8 Scenariusze zagrożeń dla oczyszczalni ścieków i ich wpływ na środowisko
9 Skutki awarii infrastruktury komunalnej dla środowiska wodnego
10 Wpływ ograniczeń wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19 na jakość powietrza atmosferycznego


7Bralewski Adrian wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Analiza porównawcza metod oceny ryzyka na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej
2 Analiza wpływu społeczeństwa na postrzeganie wybranych zagrożeń
3 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury - określenie metody identyfikacji
4 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na przykładzie gminy X
5 Koncepcja modelu oceny zagrożenia powodziowego w wybranej gminie
6 Ocena czynnikowa poziomu bezpieczeństwa wybranych obiektów infrastruktury krytycznej
7 Ocena podatności danej społeczności w kontekście zagrożeń na jakie narażona
8 Ocena ryzyka wybranego obiektu infrastruktury krytycznej
9 Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń na przykładzie wybranego stanowiska pracy


8Chrzęstek Jacek wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym na przykładzie wybranych akcji ratowniczo-gaśniczych
2 Analiza organizacyjna systemu łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na terenie wybranego powiatu (województwa)
3 Analiza porównawcza metod wyznaczania zasięgów łączności radiowej UKF na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa (powiatu)
4 Analiza stanu dokumentacji z zakresu łączności w jednostkach PSP na przykładzie wybranego województwa
5 Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności ksrg na terenie wybranego powiatu (województwa)
6 Analiza techniczno-funkcjonalna wybranych systemów pozycjonowania w aspekcie bezpieczeństwa działań ratowniczych
7 Koncepcja organizacyjno-techniczna budowy systemu łączności trankingowej w standardzie TETRA na terenie wybranego województwa (powiatu)
8 Ocena funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności na obszarze wybranego powiatu (województwa)
9 Ocena funkcjonowania systemu łączności zarządzania kryzysowego w wybranym powiecie (województwie)
10 Temat zaproponowany przez studenta


9Denczew Sławczo wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza i ocena prawdopodobieństwa wystąpienia pożarów lub innych zdarzeń na terenie gminy, powiatu, województwa
2 Analiza i ocena wozów strażackich ze zbiornikami wodnymi w aspekcie techniczno - funkcjonalnym podczas prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie wybranej gminy lub powiatu,
3 Analiza i ocena zagrożeń infrastrukturalnych ( ZDR, ZZR ) na terenie województwa, powiatu lub gminy,
4 Analiza możliwości zwiększenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w przypadku dużych i długotrwałych pożarów lub innych zdarzeń wymagających stałego podawania dużej ilości wody
5 Koncepcja współpracy PSP z przedsiębiorstwami wodociągowymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na terenie województwa, powiatu lub gminy
6 Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego, obiektu użyteczności publicznej lub innego obiektu budowlanego w szczególności rodzaju i niezawodności armatury przeciwpożarowej
7 Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie rodzajów, wydajności i wielkości zasobów wodnych oraz możliwości ich poboru do gaszenia pożarów i likwidacji zdarzeń
8 Ocena stopnia zagrożeń substancjami niebezpiecznymi w szczególności metan i siarkowodór na przykładzie oczyszczalni ścieków
9 Ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów w wybranej gminie lub wybranym powiecie, województwie
10 Ocena zużycia wody do gaszenia pożarów w szczególności w budynkach mieszkalnych lub innych obiektach budowlanych


10Dmochowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: -4


11Drzymała Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: -5
1 Analiza funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie powiatu Piekary Śląskie w latach 2014-2019
2 Analiza katastrof budowlanych oraz udział PSP w likwidacji ich skutków
3 Analiza porównawcza oraz ocena wpływu ciśnienia zasilania/wydajności/kąta rozpylenia/ na rozkład intensywności zraszania prądownicy wodnej (mgłowej)
4 Bezpieczeństwo ekip ratowniczych podczas prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych
5 Bezpieczeństwo pożarowe oraz scenariusze kryzysowe dla tuneli / stacji metra w transporcie publicznym
6 Ocena ochrony przeciwpowodziowej dla wybranego powiatu / województwa / w planowaniu kryzysowym
7 Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranego obiektu PM/ZL
8 Ochrona przeciwpowodziowa wybranego powiatu / województwa / w planowaniu kryzysowym
9 Wpływ ciśnienia zasilania/wydajności/kąta rozpylenia/ na rozkład intensywności zraszania dla wybranej prądownicy wodnej
10 Wpływ oddziaływania środowiska pożaru na zmianę podstawowych parametrów wytrzymałościowych materiałów i wyrobów budowlanych


12Dzień Grzegorz wolnych miejsc dla dyplomantów: -5
1 Analiza bezpieczeństwa pożarowego wybranego budynku PM
2 Analiza danych statystycznych pożarów w garażach podziemnych
3 Analiza danych statystycznych rozwiązań zaminennnych dla dróg pożarowych z wybranego województwa
4 Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowe garaży podziemnych w kontekście zmian w przepisach
5 Jednoskowe dopuszczenia wyrobów i systemów w ochronie przeciwpożarowej budynków
6 Koncepcja ewakuacji wybranego obiektu budowlanego o znacznej złożoności


13Elbanowska-Ciemuchowska Stefania wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza przypadków skuteczności gaszenia pożarów w lasach
2 Elementy prewencji przeciwpożarowej w programach edukacyjnych wybranych krajów europejskich
3 Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranych obiektów edukacyjnych


14Frankowska Ewa wolnych miejsc dla dyplomantów: -9
1 Analiza i ocena procesu zarządzania organizacją w kontekście doskonalenia działań operacyjnych na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w…
2 Działania operacyjne jako źródło kształtowania postaw na przykładzie KP PSP w ……
3 Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych funkcjonariuszy na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w ………
4 Praktyczne aspekty kierowania i przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji na przykładzie
5 Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w
6 Wybrane metody i techniki zarządzania ryzykiem stosowane w bezpieczeństwie działalności gospodarczej na podstawie firmy
7 Wybrane metody, narzędzia i techniki zarządzania jakością stosowane w doskonaleniu organizacji bezpieczeństwa pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
8 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie
9 Zjawisko stresu w zawodzie strażaka a efektywne zarządzanie działalnością operacyjną na przykładzie Komend Powiatowych PSP


15Gałaj Jerzy wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza i ocena stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych wybranego zakładu produkcyjnego (inżynierska)
2 Analiza porównawcza charakterystyk rzeczywistych i teoretycznych pomp wirowych połączonych szeregowo lub równolegle (magisterska)
3 Analiza porównawcza rozkładów temperatury uzyskanych z modelu hybrydowego pożaru i podczas procesu spalania pianki poliuretanowej w pomieszczeniu zamkniętym (magisterska)
4 Analiza porównawcza rozkładu temperatury podczas pożaru wewnętrznego z wynikami uzyskanymi z modelu strefowego dla wybranych materiałów palnych (magisterska)
5 Analiza porównawcza rozkładu temperatury w pomieszczeniu zamkniętym podczas spalania drewna i pianki poliuretanowej (magisterska)
6 Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wybranego powiatu lub zakładu pracy (inżynierska)
7 Ogólna koncepcja stanowiska laboratoryjnego do badania charakterystyk przepływowych prądownic i działek wodnych (magisterska)


16Gawroński Wiktor wolnych miejsc dla dyplomantów: -6
1 Możliwości wykorzystania danych BDOT10k w realizacji zadań PSP
2 Możliwość wykorzystania danych przestrzennych zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby tworzenia mapy ściennej obszaru chronionego
3 System szkolenia PSP a wykorzystanie GIS w działaniach ratowniczych
4 Systemy pozycjonowania (GNSS) charakterystyka, podobieństwa i różnice
5 Szacowanie liczby osób zagrożonych powodzią z wykorzystaniem funkcjonalności GIS
6 Wykorzystanie GIS przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP
7 Wykorzystanie GIS przez stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego PSP
8 Wykorzystanie informacji o pozycji (GNSS) przez służby i straże powiatowe na potrzeby reagowania
9 Zastosowania Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych w ratownictwie
10 Zastosowanie narzędzi GIS do analizy wpływu wyłączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na wybrane aspekty zabezpieczenia operacyjnego powiatu


17Gikiewicz Magdalena wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza porównawcza planów zarządzania kryzysowego
2 Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa
3 Organizacja ćwiczeń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych


18Gołębiowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 8


19Górska Agnieszka wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


20Grabowska-Lepczak Izabella wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Analiza wykorzystania outsourcingu w działalności PSP i jego oddziaływanie na bezpieczeństwo w organizacji
2 Kampanie społeczne jako narzędzie kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
3 Ochrona ludności i mienia w kontekście użytkowania i dystrybucji gazu ziemnego


21Iwanowa-Micewicz Irina wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


22Kalinko Jacek wolnych miejsc dla dyplomantów: -11
1 Analiza aktywności jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
2 Analiza wykorzystania sił i środków odwodowych do działań ratowniczych w wybranym województwie
3 Analiza zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu przez podmioty z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego
4 Analiza zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu
5 Budowa struktur kierowania na potrzeby działań ratowniczych
6 Koncepcja działań ratowniczych względem najważniejszych zagrożeń w wybranym powiecie
7 Koncepcja narzędzi wsparcia kierujących działaniami ratowniczymi poziomu interwencyjnego
8 Koncepcja organizacji stanowisk dowodzenia na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego
9 Ocena możliwości prowadzenia działań ratowniczych poziomu taktycznego w wybranym powiecie
10 Organizacja działań ratowniczych poziomu taktycznego w wybranym powiecie
11 Organizacja sztabu na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego i strategicznego
12 Organizacja zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych i ćwiczeń sił i środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
13 Przygotowanie operacyjne sił i środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań ratowniczych w wybranym obiekcie w powiecie
14 Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego w wybranym powiecie


23Kamocka-Bronisz Renata wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Analiza parametrów wytrzymałościowych tkaniny zewnętrznej ubrania specjalnego strazaka
2 Analiza sił w prętach kratownicy statycznie wyznaczalnej
3 Analiza wymagań dla wybranych ochron osobistych strażaka
4 Badanie udarności stali w warunkach popożarowych
5 Ocena parametrów techniczno-użytkowych wybranych ochron osobistych strażaka
6 Projekt zabezpieczenia ogniochronnego wybranej konstrukcji stalowej
7 Wpływ podwyższonych temperatur na parametry wytrzymałościowe wybranego gatunku stali
8 Wpływ przyspieszonego starzenia na wytrzymałość tkanin ubrania specjalnego strażaka
9 Wpływ sposobu chłodzenia na twardość wybranego gatunku stali
10 Wpływ temperatury na wytrzymałość materiału skorupy hełmu stażackiego
11 Wpływ warunków termicznych pożaru na parametry wytrzymałościowe wybranego gatunku stali
12 Wpływ zużycia ściernego na wytrzymałość tkanin ubrania specjalnego strażaka


24Kieliszek Sylwester wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Analiza możliwości przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej w oparciu o dyspozycyjne zasoby wody na terenie wybranego powiatu
2 Analiza przydatności systemu zaopatrzenia w wodę na terenie wybranego powiatu
3 Analiza skutków zmian w przepisach techniczno budowlanych dotyczących wybranych typów budynków wzniesionych w lqtach 70-tych ub wieku
4 Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w wybranym obiekcie ZL
5 Analiza własności sprzętu używanego do gaszenia pożarów zbiorników z ropą naftowa
6 Analiza wykorzystania wyposażenia wybranej jednostki PSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych
7 Analiza zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu
8 Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranego procesu technologicznego
9 Analiza zagrożeń w wybranym budynku PM
10 Analiza zużycia wody do zewnętrznego gaszenia pożarów w budynkach ZL w świetle obowiazujących przepisów
11 Problemy dostosowania budynku ZL II do obecnie obowiązujących przepisów na przykładzie wybranego obiektu


25Kloch Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w …
2 Metody fizyko-chemiczne wykorzystywane do analizy ……………
3 Metody oceny zagrożeń powstających w wyniku spalania …
4 Projekt pracowni do analiz fizycznych …
5 Projekt stanowiska studenckiego do badania elektrolizy wody
6 Projekt stanowiska studenckiego do badania przewodnictwa elektrolitycznego wody
7 Radioaktywność wody, ścieków i osadów


26Kociołek-Pęksa Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 5
1 Etiologia chorób zawodowych w wybranych gałęziach przemysłu Ocena ryzyka zawodowego i rozwiązania prewencyjne badanym zakresie


27Kosiorek Mirosław wolnych miejsc dla dyplomantów: 8


28Krasuski Adam wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


29Krawczyńska Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego
2 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie pracowników cywilnych w wykonywanie zadań w obszarze bezpieczeństwa pożarowego
3 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich
4 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego pracowników cywilnych z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich
5 Diagnoza kultury organizacyjnej PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy / pracowników cywilnych na przykładzie… przy użyciu narzędzi inżynierskich
6 Inne tematy z zakresu zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa pożarowego/działań JRG itd
7 Model oczekiwanej kultury organizacyjnej PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy / pracowników cywilnych na przykładzie… przy użyciu narzędzi matematycznych
8 Role zespołowe i ich wpływ na skuteczność wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie JRG PSP …
9 Wpływ stylu kierowania osób na stanowiskach kierowniczych w PSP na zaangażowanie pracowników w zadania z obszaru bezpieczeństwa pożarowego


30Król Bernard wolnych miejsc dla dyplomantów: 9
1 Badanie wpływu opadów atmosferycznych na zdolności chłonące materiałów sorpcyjnych


31Kubica Przemysław wolnych miejsc dla dyplomantów: -3


32Kukfisz Bożena wolnych miejsc dla dyplomantów: -6


33Kułakowska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Bezpieczeństwo ludności w obliczu strat i szkód po wystąpieniu zdarzenia katastroficznego spowodowanego zagrożeniem naturalnym
2 Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych
3 Istota i specyfika ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach
4 Metody i narzędzia oceny kosztów pracy w podmiotach gospodarczych w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego i rozwoju
5 Programy, systemy i narzędzia finansowe w zakresie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrof naturalnych
6 Skutki zdarzeń katastroficznych w polsce
7 Społeczno ekonomiczne skutki wystąpienia huraganu dla społeczności lokalnej na przykładzie gminy Potworów w 2011 roku
8 Systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie
9 Ubezpieczenie jako narzędzie zabezpieczające od skutków ryzyk katastroficznych
10 Zasady i procedury finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
11 Zasady i procedury udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych
12 Zasady pomocy społecznej w obliczu wystąpienia katastrofy naturalnej


34Kupicz Włodzimierz wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Analiza niezawodności i stopnia gotowości technicznej pojazdów specjalnych i wybranego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w jednostkach PSP
2 Analiza techniczna i zastosowanie w działaniach PSP nietypowych pojazdów (np amfibia, quad, poduszkowiec maszyny inżynieryjne, pojazdy do działań w tunelach, samoloty i helikoptery gaśnicze}
3 Analiza wpływu zastosowania elektronicznego sterowania autodrabin pożarniczych na bezpieczeństwo i funkcjonalność działań ratowniczo-gaśniczych
4 Badania podwozi pojazdów pożarniczych jako podstawa bezpieczeństwa jednostek PSP
5 Ocen ergonomii pojazdów specjalnych, kontenerów i innych pojazdów wykorzystywanych w PSP
6 Porównanie wymagań i konstrukcji wybranego pojazdu pożarniczego eksploatowanego w PSP oraz w innym kraju UE


35Lewicka Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Badanie izolacyjności akustycznej wełny ceramicznej w kontekście użycia w budownictwie pasywnym
2 Badanie izolacyjności cieplnej wełny ceramicznej
3 Łąkostrady - czy spełniają swoje role? Analiza statystyczna danych europejskich


36Lipiński Stanisław wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


37Łapicz Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Analiza narzędzi wspomagających pracę KDR na miejscu zdarzenia ratowniczego/Analysis tools supporting rescue operations commander on the spot
2 Analiza wybranych wariantów taktycznych pododdziałów ratowniczo-gaśniczych z użyciem środków pianotwórczych/Analysis of selected tactical variants of rescue and firefighting subunits with the use of foaming agents
3 Koncepcja ćwiczeń doskonalących dla JRG z wykorzystaniem trenażera kontenerowego/Concept improvement exercises for fire fighting and rescue units using the container simulator
4 Ocena możliwości taktyczno-technicznych sekcji pompowo-wężowej/Assessment of the tactical and technical capabilities of the pump-hose section
5 Ocena taktyki pododdziałów ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru lasu/Assessment of tactics of rescue and firefighting subunits during a forest fire
6 Ocena zastosowania wentylacji taktycznej podczas pożarów wewnętrznych/Assessment of the use of tactical ventilation during internal fires
7 Operacyjne metody wyznaczania wydatku gaśniczego/Operational methods of determining the extinguishing fire
8 Projekt ćwiczeń doskonalących dla plutonu ratowniczego na przykładzie sił JRG/Project of improvement exercises for a rescue platoon on the example of the means and measures a rescue and firefighting unit
9 Projekt Kart Informacyjno-Dojazdowych dla obiektów o szczególnym zagrożeniu pożarowym/Project Information and Commuter Card for facilities of special fire risk
10 Rola rozpoznania w procesie podejmowania decyzji przez KDR podczas pożaru/The role of recognize in the decision-making process of the commander during a fire


38Łukaszek-Chmielewska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


39Majder-Łopatka Małgorzata wolnych miejsc dla dyplomantów: 5


40Mizerski Andrzej wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Badanie bezfluorowych koncentratów pianotwórczych o klasie skuteczności gaśniczej I i II
2 Badanie właściwości pian typu S wytwarzanych w warunkach letnich i zimowych
3 Badanie wpływu światła słonecznego na trwałość pian
4 Badanie zdolności pianotwórczych mieszanin surfaktantów anionowych
5 Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do badania zgodności proszków z pianami


41Naworol Ireneusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Analiza wykorzystania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w oparciu o zaistniałe zdarzenia na przykładzie wybranego powiatu
2 Analiza wykorzystania w działaniach ratowniczych sprzętu ruchomego, stanowiącego wyposażenie średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, dysponowanych do zdarzeń w pierwszej kolejności
3 Koncepcja zabezpieczenia logistycznego długotrawłych działań ratowniczych
4 Ocena możliwości wykorzystania pomp do wody zanieczyszczonej w organizacji zaopatrzenia wodnego
5 Zastosowanie nowych technologii w działaniach gaśniczych


42Nepelski Mariusz wolnych miejsc dla dyplomantów: -2
1 Nowe technologie (wybrane) w bezpieczeństwie (na przykładzie praktycznych zastosowań)


43Ogrodnik Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość wybranych gatunków drewna przy rozciąganiu
2 Analiza wpływu środowiska pożaru na zmianę podstawowych parametrów wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych
3 Badanie przyczepności Stali klasy A do betonu C40/50
4 Badanie przyczepności stali klasy C do betonu
5 Badanie udarności wybranych gatunków stali konstrukcyjnej w warunkach pożaru
6 Badanie wpływu podwyższonych temperatur na wytrzymałość wybranych gatunków drewna przy zginaniu
7 Badanie wpływu wysokich temperatur na wytrzymałość betonu z kruszywem recyklingowym
8 Projekt biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranej hali o konstrukcji stalowej


44Ościłowska Barbara wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza przydatności "Informacji ze zdarzenia - pożar" przy ustalaniu przyczyny i mechanizmu rozwoju pożaru w budynku
2 Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna modrzewia syberyjskiego
3 Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna modrzewiowego
4 Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego płyty meblowej wiórowej


45Pecio Mariusz wolnych miejsc dla dyplomantów: -7
1 Zastosowanie multisymulacji do oceny bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku


46Piec Robert wolnych miejsc dla dyplomantów: 4


47Pieniak Daniel wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Badania porównawcze wytrzymałości mechanicznej i sprężystości lin alpinistycznych wykorzystywanych w działaniach ratowniczych PSP
2 Badania właściwości użytkowych termicznych powłok barierowych przewidzianych do stosowania na powierzchniach metalowych
3 Ocena doświadczalna amortyzacji uderzenia przez hełmy strażackie ze względu na konstrukcję i czas eksploatacji
4 Ocena odkształcalności poprzecznej hełmów strażackich
5 Ocena stanu technicznego rękawic specjalnych jako środków ochrony indywidualnej rąk strażaka
6 Ocena stanu technicznego środków ochrony indywidualnej głowy strażaka - hełmów strażackich
7 Ocena trwałości hełmów strażackich w kontekście odporności na uszkodzenia mechaniczne i cieplne
8 Temat zaproponowany przez studenta dot wpływ warunków termicznych na właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych, badania ochron osobistych strażaka, właściwości mechanicznych, trwałości i niezawodności sprzętu ratowniczo-gaśniczego
9 Wpływ impregnacji ognioochronnej na wytrzymałość na zginanie drewna litego
10 Wpływ temperatury środowiska pożaru na właściwości mechaniczne wybranych materiałów hełmów strażackich


48Polańczyk Andrzej wolnych miejsc dla dyplomantów: -4


49Porowski Rafał wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


50Półka Marzena wolnych miejsc dla dyplomantów: -3


51Prędecka Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Bezpieczeństwo pracy w aspekcie analizy i oceny zagrożeń biologicznych
2 Bezpieczeństwo pracy w narażeniu na wybrane czynniki szkodliwe Studium przypadku
3 Degradacja środowiska naturalnego spowodowana klęskami żywiołowymi Studium przypadku
4 Ergonomia pracy na wybranym stanowisku pracy
5 Ergonomia pracy osób niepełnosprawnych na wybranym przykładzie
6 Obciążenia organizmu pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego na wybranym stanowisku pracy
7 Obciążenie statyczne pracą na wybranym stanowisku pracy
8 Ocena wydatku energetycznego na wybranym stanowisku pracy
9 Systemy monitorowania zagrożeń epidemiologicznych i fitosanitarnych


52Ptak Szymon wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Analiza bezpieczeństwa procesu produkcji (…) – studium przypadku
2 Analiza jakości energii elektrycznej na przykładzie rejonu zakwaterowania kompanii szkolnej SGSP
3 Analiza niepewności pomiarowej wybranych badań normowych materiałów palnych
4 Badanie elektryzacji ciała człowieka w zależności od warunków otoczenia
5 Badanie układów mostkowych w zastosowaniach właściwych ochronie przeciwpożarowej
6 Budowa stanowiska studenckiego do badania elementów optoelektronicznych
7 Koncepcja geograficznej relokacji sił i środków PSP w zależności od liczby zdarzeń
8 Metody numeryczne ekstrapolacji wyników pomiarów na przykładzie przepływu prądu elektrycznego w strumieniu wodnym
9 Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych przy modelowaniu procesu nagrzewania przewodów elektrycznych podczas przeciążenia i zwarcia
10 Ocena wybranego stanowiska pracy pod kątem zagrożeń elektromagnetycznych
11 Opracowanie projektu lekkiej przyłbicy ochronnej do metody druku 3D
12 Opracowanie szczegółowych wytycznych postępowania w przypadku ewakuacji osób uwięzionych w dźwigach osobowych
13 Projekt dynamometru tensometrycznego do pomiaru sił rozciągających do stosowania w ratownictwie wysokościowym
14 Projekt i wykonanie stanowiska do pomiaru nagrzewania się przewodów elektrycznych podczas przetężenia z wykorzystaniem urządzeń Advantech
15 Projekt łącznika tłocznego W75 do druku 3D
16 Projekt modelu dyszy mgłowej w technologii druku 3D
17 Projekt modelu prądownicy wodnej w technologii druku 3D w skali 1:2
18 Symulacja awaryjnych stanów pracy wybranego urządzenia elektrycznego
19 Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania pracy bezpiecznika instalacyjnego z wykorzystaniem środowiska ANSYS
20 Zastosowanie środowiska ANSYS do modelowania zasięgów strefy zagrożenia wybuchem


53Rakowska Joanna wolnych miejsc dla dyplomantów: -6


54Rogula-Kozłowska Wioletta wolnych miejsc dla dyplomantów: -3


55Rudnik Ewa wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza stanu zagospodarowania wybranej grupy odpadów przemysłowych
2 Analiza stanu zagospodarowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w Polsce
3 Badanie przemian fazowych wybranych polimerów biodegradowalnych
4 Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym


56Rybiński Janusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza i ocena wpływu kamery termowizyjnej na efektywność wybranych działań ratowniczo-gaśniczych
2 Analiza przydatności kamer termowizyjnych do badania rozwoju pożaru samochodu
3 Analiza wykorzystania termowizji w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie wybranego powiatu
4 Badanie rozwoju pożaru samochodu dostawczego
5 Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego
6 Ocena przydatności wybranego typu kamery termowizyjnej w działaniach ratowniczo gaśniczych i profilaktyce
7 Symulacja komputerowa CFD rozwoju pożaru samochodu dostawczego i weryfikacja z wynikami uzyskanymi w eksperymencie
8 Zadania straży pożarnej w zabezpieczaniu terenu skażonego po katastrofie w Czernobylu
9 Zadania zakładowej straży pożarnej w elektrowni jądrowej


57Salamonowicz Zdzisław wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Badanie ograniczania oddziaływania cieplnego od pożaru przez prądy wody o różnym stopniu rozproszenia
2 Badanie wpływu rodzaju poszycia zbiornika na szybkość nagrzewania pod wpływem strumienia ciepła wypromieniowanego od pożaru
3 Inne tematy po uzgodnieniu z zakresu ratownictwa chemicznego/ prewencji w zakładach ryzyka/ modelowania zjawisk występujących podczas awarii przemysłowych/ w transporcie
4 Koncepcja poligonu CBRNE w Nowym Dworze Mazowieckim
5 Modelowanie matematyczne wybranych zjawisk występujących podczas podczas awarii przemysłowych przy wykorzystaniu programu MATLAB
6 Modelowanie numeryczne wybranych zjawisk występujących podczas awarii przemysłowych przy wykorzystaniu oprogramowania ANSYS
7 Zagrożenia toksyczne/ pożarowe/ wybuchowe generowane podczas awarii w wybranym zakładzie zwiększonego/ dużego ryzyka
8 Zasady postępowania ratowniczego podczas zdarzeń awaryjnych z wybraną substancją niebezpieczną


58Saleta Damian wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


59Smalcerz Albert wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Analiza bezpieczeństwa () z wykorzystaniem metody elementów skończonych
2 Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania pieców indukcyjnych
3 Koncepcja budowy robota przeznaczonego do działań poszukiwawczych w strefie niebezpiecznej
4 Model przeznaczony do druku 3D


60Smolarkiewicz Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku/ach pracy (wybranym/ych) [ewentualnie: w wybranym zakładzie pracy]
2 Bezpieczeństwo działań ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy (Miejskiej/Powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej w ()
3 Ocena ryzyka zagrożeń (wybranych) na terenie powiatu/województwa (wybranego) w oparciu o statystyczną analizę danych ze zdarzeń historycznych
4 Wykorzystanie metody krzywej F-N do oceny ryzyka zagrożeń (wybranych) na terenie powiatu (wybranego) w oparciu o dane statystyczne z SWD PSP


61Stępak Józef wolnych miejsc dla dyplomantów: 9


62Sulik Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: -7


63Szajewska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza dynamiki rozwoju pożaru pokrywy gleby
2 Możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych umieszczonych na dronach w ratownictwie i ochronie środowiska
3 Ocena możliwości wykorzystania techniki satelitarnej w aspekcie szacowania skutków pożaru
4 Ocena skuteczności monitoringu elektronicznego w ochronie przeciwpożarowej składowisk i wysypisk odpadów miejskich
5 Symulacja komputerowa rozwoju pożaru samochodu osobowego z weryfikacją wynikami uzyskanymi w eksperymencie
6 Temat zaproponowanyprzez studenta
7 Zastosowanie nowoczesnych technologii w ochronie przeciwpożarowej lasu


64Szykuła-Piec Barbara wolnych miejsc dla dyplomantów: -5
1 Rezyliencja społeczna w kontekście kształtowania bezpieczeństwa
2 Scenariusze życia po traumie - analiza służby w PSP pod kątem możliwości przeżywania traumy
3 Stresory chroniczne w BHP
4 Zrównoważony rozwój a sfera psychospołeczna


65Śniegocki Bartosz wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Analiza tłumienia drgań instalacji z wykorzystaniem tłumika drgań
2 Analiza zjawiska uderzenia hydraulicznego powstałego w elastycznym wężu strażackim
3 Projekt instalacji tryskaczowej dla wybranego budynku w Warszawie
4 Przegląd i analiza metod tłumienia uderzenia hydraulicznego wykorzystywanych w pożarnictwie
5 Zbiornik przeciwpożarowy dla wybranej miejscowości – projekt, obliczenia, analiza


66Tofiło Piotr wolnych miejsc dla dyplomantów: -6
1 Analiza danych statystycznych dotyczących pożarów w Polsce (w określonym zakresie)
2 Analiza porównawcza kosztów związanych z zastosowaniem różnych strategii ochrony przeciwpożarowej
3 Analiza porównawcza obliczeń temperatury gorącej warstwy dymu z użyciem Eurokodu i innych metod obliczeniowych
4 Analiza porównawcza w zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych w innych krajach (w określonym zakresie)
5 Analiza porównawcza wyników prognoz dynamiki rozwoju pożaru z użyciem metod komputerowych i obliczeń inżynierskich
6 Analiza porównawcza wyników prognoz warunków ewakuacji z użyciem różnych dostępnych metod analitycznych
7 Analiza warunków bezpieczeństwa pożarowego wybranego obiektu budowlanego
8 Koncepcja ewakuacji wybranego obiektu budowlanego o znacznej złożoności
9 Koncepcja optymalizacji w zakresie podnoszenia/zapewniania odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych (stalowych, żelbetowych, drewnianych)
10 Koncepcja zabezpieczenia przed zadymieniem wybranego obiektu budowlanego o znacznej skali lub złożoności


67Tryboń Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Analiza porównawcza systemu zarządzania kryzysowego na terenie wybranych województw/ powiatów
2 Analiza systemu zarządzania kryzysowego w kontekście zadań organizacji pozarządowych na terenie wybranego powiatu
3 Analiza systemu zarządzania kryzysowego w kontekście zagrożeń powodziowych wybranego powiatu
4 Analiza wybranych organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa społecznego
5 Analiza zagrożeń cywilizacyjnych i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne na przykładzie wybranych krajów UE
6 Analiza zagrożeń pożarowych obszarów leśnych na terenie powiatu Siły i środki potrzebne do reagowania na tego typu zdarzenia
7 Ocena skuteczności działań ratowniczych podczas pożarów i miejscowych zagrożeń na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej
8 Ochotnicze straże pożarne na rzecz ochrony ludności na terenie powiatu X
9 Współpraca jednostek KSRG podczas zdarzeń Analiza na podstawie danych statystycznych


68Tuśnio Norbert wolnych miejsc dla dyplomantów: -9


69Walczak Agata wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza niesprawności maszyn i urządzeń pożarniczych
2 Analiza wyposażenia i jego rozmieszczenia w zabudowie pojazdów pożarniczych
3 Analiza wyposażenia pojazdu pożarniczego
4 Badania ankietowe uszkodzeń hełmów strażackich
5 Badanie mikrostruktury strugi generowanej z gaśnic wodnych mgłowych/prądownic wodnych
6 Badanie parametrów techniczno-użytkowych gaśnic wodnych mgłowych
7 Badanie parametrów techniczno-użytkowych prądownic wodnych
8 Właściwości mechaniczne pianek polimerowych stosowanych w produkcji hełmów strażackich
9 Właściwości mechaniczne skorupy hełmów strażackich
10 Zdolność amortyzacji hełmów strażackich


70Węsierski Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


71Wiśniewski Bernard wolnych miejsc dla dyplomantów: 7


72Woliński Marek wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


73Wróbel Rafał wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Norma 31000 w zarządzaniu ryzykiem organizacji
2 Ocena ryzyka pożarowego w oparciu o standard NFPA 551
3 Ocena ryzyka pożarowego wybranego obiektu za pomocą określonej metody
4 Projektowanie bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym
5 Szacowanie ryzyka na potrzeby organów zarządzania kryzysowego szczebla samorządowego
6 Szacowanie ryzyka na przykładzie danych statystycznych SWD-ST
7 Zarządzanie ryzykiem w wybranym obiekcie
8 Zastosowanie koncepcji drzewa bezpieczeństwa pożarowego w wybranym obiekcie w oparciu o standard NFPA 550


74Wróblewski Wojciech wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 1Minimalizacja ryzyka operacyjnego PSP w aspekcie wykorzystania statków bezzałogowych
2 Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie
3 Metody oceny i mapowania wpływu zagrożeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka na obszary miejskie
4 Minimalizacja ryzyka operacyjnego PSP w aspekcie zintegrowanych zespołów pojazdów bezzałogowych
5 Minimalizacja ryzyka w aspekcie planowania dla podjazdów ratowniczych w osiedlach wielkomiejskich
6 modele partnerstwa między podmiotami zaangażowanymi w procesy decyzyjne w celu złagodzenia sutków katastrof
7 wykorzystanie pożarów wielopowierzchniowych w terroryzmie
8 Wykorzystanie TCCC w działaniach ratowniczych


75Zielicz Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


76Zwęgliński Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Mechanizmy powstawania i skutki wybranych zagrożeń naturalnych (trzęsienia ziemi/tsunami/powódź/silne wiatry/burze/osuwiska/lawiny)