Promotor BW: propozycje prac dyplomowych na rok 20222022 2023


1Ankowski Artur wolnych miejsc dla dyplomantów: 3


2Anszczak Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: -5


3Berny Jan wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Alternatywne źródła pozyskania gazu/ropy dla Polski
2 Bezpieczeństwo energetyczne RP
3 Bezpieczeństwo zdrowotne ludności na przykładzie wybranego powiatu/miasta
4 Logistyczne zabezpieczenie ludności w przypadku poważnej awarii sieci wodociągowej na przykładzie wybranego miasta
5 Ocena logistycznego zabezpieczenia polskiego komponentu straży pożarnej podczas akcji gaśniczej na terenie Szwecji
6 Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych w XX i XXI w
7 Zarządzane bezpieczeństwem ekologicznym


4Boroń Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


5Bralewski Adrian wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Analiza porównawcza metod oceny ryzyka na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej
2 Analiza wpływu społeczneństwa na postrzeganie wybranych zagrożeń
3 Czynniki suplementowe - analiza porównawcza
4 Czynniki systemowe - analiza porównawcza
5 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury - określenie metody identyfikacji
6 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na przykładzie gminy X
7 Koncepcja modelu oceny zagrożenia powodziowego w wybranej gminie
8 Ocena czynnikowa poziomu bezpieczeństwa wybranych obiektów infrastruktury krytycznej
9 Ocena podatności danej społeczności w kontekście zagrożeń na jakie narażona
10 Ocena ryzyka wybranego obiektu infrastruktury krytycznej
11 Wpływ wybranych kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na bezpieczeństwo społeczności lokalnej


6Dmochowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: -4


7Frankowska Ewa wolnych miejsc dla dyplomantów: -9
1 Analiza i ocena procesu zarządzania organizacją w kontekście doskonalenia działań operacyjnych na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w…
2 Działania operacyjne jako źródło kształtowania postaw na przykładzie KP PSP w ……
3 Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych funkcjonariuszy na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w ………
4 Praktyczne aspekty kierowania i przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji na przykładzie
5 Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w
6 Wybrane metody i techniki zarządzania ryzykiem stosowane w bezpieczeństwie działalności gospodarczej na podstawie firmy
7 Wybrane metody, narzędzia i techniki zarządzania jakością stosowane w doskonaleniu organizacji bezpieczeństwa pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
8 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie
9 Zjawisko stresu w zawodzie strażaka a efektywne zarządzanie działalnością operacyjną na przykładzie Komend Powiatowych PSP


8Gawroński Wiktor wolnych miejsc dla dyplomantów: -6
1 Analiza możliwości wykorzystania produktów ISOK przez powiatowy zespół zarządzania kryzysowego
2 Możliwość wykorzystania danych BDOT10k na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka
3 Możliwość wykorzystania danych BDOT500 na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka
4 Możliwość wykorzystania danych gromadzonych przez służby i straże powiatowe na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka
5 Systemy informowania ludności o zagrożeniach charakterystyka i możliwości


9Gikiewicz Magdalena wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza komunikacji w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu samorzadowym
2 Analiza porównawcza planów zarządzania kryzysowego
3 Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa
4 Analiza wybranych metod szacowanie ryzyka na przykładzie stanowiska pracy
5 Bezpieczeństwo kibiców piłkarskich
6 Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska pracy
7 Przygotowanie operacyjne powiatu do organizacji działań ratowniczych
8 Przygotowanie operacyjne województwa do organizacji działań ratowniczych
9 Wykorzystanie metod programowania sieciowego w zagadnieniach bezpieczeństwa


10Gołębiowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 8


11Górska Agnieszka wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


12Grabowska-Lepczak Izabella wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Analiza wykorzystania outsourcingu w działalności PSP i jego oddziaływanie na bezpieczeństwo w organizacji
2 Bezpieczeństwo społeczne – istota, zakres oraz zagrożenia
3 Działalność OSP i PSP w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu makowskiego
4 Działania Policji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
5 Kampanie społeczne jako narzędzie kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
6 Kampanie społeczne jako narzędzie kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
7 Model współpracy PSP z mediami na podstawie wybranych sytuacji kryzysowych
8 Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
9 Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie, w powiecie…
10 Określenie obszarów i zakresu działalności PSP i OSP w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu makowskiego
11 Rola bezpieczeństwa a edukacja formalna w Polsce
12 Rola i znaczenie działań prewencyjnych w Państwowej Straży Pożarnej
13 Stan bezpieczeństwa państwa a kompetencje młodzieży w sytuacjach zagrożeń Analiza danych na podstawie gminy lub powiatu
14 Wpływ działań z zakresu prewencji społecznej na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej
15 Wpływ mediów na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu
16 Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji dla bezpieczeństwa przez Wydziały Prewencji Państwowej Straży Pożarnej


13Gromek Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Wpływ uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem środków odurzających na bezpieczeństwo osób na drogach publicznych


14Iwanowa-Micewicz Irina wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


15Jakubczak Weronika wolnych miejsc dla dyplomantów: 5
1 Bezpieczeństwo imprez masowych organizowanych w Województwie "X" w latach xxxx-xxxx
2 Bezpieczeństwo lokalnej społeczności w mieście "X"
3 Internetowe zagrożenia wobec dzieci i młodzieży
4 Ochrona informacji niejawnych elementem bezpieczeństwa wewnętrznego
5 Przestępczość kryminalna zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego w mieście Legionowo
6 System zarządzania kryzysowego RP w kontekście migracji
7 System zarządzania kryzysowego RP w kontekście migracji
8 Udział Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego
9 Zarządzanie kryzysowe w Powiecie „X”


16Jaworowska Mirosława wolnych miejsc dla dyplomantów: 9
1 Czynniki wspomagające bezpieczeństwo współczesnej rodziny w opinii mieszkańców miejscowości X
2 Destrukcyjny wpływ Internetu na poczucie bezpieczeństwa wśród młodzieży
3 Działalność OSP w miejscowości X na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
4 Globalizacja a poczucie bezpieczeństwa w świadomości licealistów na podstawie wyników badań w Zespole Szkół X
5 Rola Polski w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w Organizacji Narodów Zjednoczonych
6 Udział Polski w organizacjach wojskowych jako gwarancja bezpieczeństwa międzynarodowego w świadomości młodzieży
7 Wpływ członkostwa Polski w NATO na poczucie bezpieczeństwa Polaków na podstawie wyników badań w miejscowości X
8 Wpływ rozłąki z powodów zawodowych na poczucie bezpieczeństwa rodziny
9 Wpływ wielkich mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe (USA, Rosja, Chiny)
10 Wyścig zbrojeń jako zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego w warunkach współczesnych konfliktów międzynarodowych


17Kęsoń Tadeusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego oraz likwidacja skutków wybranego kataklizmu na przykładzie ……
2 Makrosystem zapobiegania przestępczosci i patologicznych zachowań w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie wybrajej gminy/powiatu/miasta
3 Migracje jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu społeczności lokalnych na przykładzie miasta/gminy X - mit czy rzeczywistość
4 Ochrona infrastruktury kluczowej dla funkcjonowania powiatu/gminy
5 Patologie społeczne a subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy X
6 Policja i straż gminna w procesie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w ocenie mieszkańców gminy X
7 Policja w procesie zabezpieczenia obchodów 100-lecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
8 Samorząd w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie gminy/powiatu
9 Zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji w Polsce


18Kociołek-Pęksa Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 5
1 Analiza prawnoporównawcza systemów czasu pracy w kontekście ryzyka zawodowego chorób zawodowych dla wybranych grup zawodowych
2 Konwergencja czy dywergencja systemów bezpieczeństwa
3 Polityka prawa a polityka bezpieczeństwa - rola polityk publicznych w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa
4 Prawne uwarunkowania BHP i ergonomii pracy na wybranych stanowiskach pracy w danej gałęzi przemysłu
5 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa w polskim porządku prawnym
6 Ryzyko zawodowe związane z uczestnictwem w międzynarodowych misjach pokojowych lub stabilizacyjnych- na przykładzie wybranych służb i formacji
7 Skutki prawne przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w ramach realizacji obowiązków służbowych oraz ich następstwa dla wybranych systemów bezpieczeństwa
8 Współdziałanie pracodawców w zakresie zapewnienia BHP pracownikom we wspólnym miejscu pracy Na przykładzie wybranych sektorów gospodarki lub gałęzi przemysłu
9 Zbrodnie przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości oraz ludobójstwo w prawie krajowym i międzynarodowym


19Kolmann Piotr wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Analiza motywacji członków pozarządowej organizacji bezpieczeństwa (na wybranym przykładzie) do nieodpłatnego angażowania się w jej działalność statutową
2 Analiza systemowa funkcjonowania wybranej społecznej organizacji ratowniczej jako oddolnej inicjatywy na rzecz kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa
3 Ewaluacja działalności wybranej pozarządowej organizacji bezpieczeństwa w obszarze kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa (na przestrzeni przyjętego okresu czasu)
4 Komparatystyka założeń organizacyjnych systemu ochrony ludności w Polsce i wybranych krajach świata
5 Koncepcja transformacji współczesnych krajowych systemów ratowniczych na wybranym polu integracji
6 Model funkcjonowania społecznej organizacji ratowniczej w wybranej sferze na rzecz oddolnego kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa powszechnego
7 Ocena możliwości implementacyjnych dorobku cybernetyki społecznej na potrzeby projektowania powszechnego systemu ochrony ludności (* lub innego systemu bezpieczeństwa)
8 Ocena zasadności partycypacji społecznych organizacji ratowniczych w procesach zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym (na wybranym przykładzie miasta/gminy)
9 Studium komparatystyczne wybranych współczesnych systemów ratowniczych w wybranych krajach świata
10 Wpływ wysokości stawki godzinowej ekwiwalentu pieniężnego na częstość uczestnictwa członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym


20Kosiorek Mirosław wolnych miejsc dla dyplomantów: 7


21Krasuski Adam wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


22Krawczyńska Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy PSP w aspekcie budowania zaangażowania ich w wykonywanie zadań
2 Analiza kluczowych kompetencji komendanta … PSP w kontekście budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy PSP
3 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego
4 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie pracowników cywilnych w wykonywanie zadań w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i wewnętrznego
5 Analiza różnic w motywowaniu pracowników cywilnych i funkcjonariuszy do wykonywania zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego/wewnętrznego
6 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy
7 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego pracowników cywilnych PSP
8 Diagnoza kultury organizacyjnej PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy / pracowników cywilnych na przykładzie…
9 Inne tematy z zakresu zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
10 Role zespołowe i ich wpływ na skuteczność wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie JRG PSP …
11 Wpływ stylu kierowania osób na stanowiskach kierowniczych w PSP na zaangażowanie pracowników w zadania z obszaru bezpieczeństwa pożarowego


23Kubica Przemysław wolnych miejsc dla dyplomantów: -3


24Kułakowska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa jako komponent bezpieczeństwa narodowego
2 Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
3 Istota bezpieczeństwa ekonomicznego w aspekcie międzynarodowej wymiany gospodarczej
4 Kondycja gospodarczo-obronna i jej metody szacowania
5 Rola rynku węgla w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski
6 Skutki intensyfikacji procesów globalizacji a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
7 Uwarunkowania bezpieczeństwa w transporcie morskim w basenie morza bałtyckiego
8 Współczesny charakter zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego
9 Znaczenie gospodarki narodowej w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i jego podmiotów
10 Znaczenie i zakres bezpieczeństwa energetycznego


25Lewicka Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: -4
1 Analiza problemów opiekunów osób z niepełnosprawnościami w kontekście wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego
2 Opieka Państwa - teoria i praktyka w kontekście pomocy dla osób z niepełnosprawnościami


26Lipiński Stanisław wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


27Łukaszek-Chmielewska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


28Majder-Łopatka Małgorzata wolnych miejsc dla dyplomantów: 5


29Majkowska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONIE MIEJSKIM LEGII WARSZAWA IM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z PERSPEKTYWY KIBICÓW KLUBU PIŁKARSKIEGO LEGIA WARSZAWA W LATACH 2014-2019
2 POZIOM PRZEMOCY W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE MIASTA ŻELECHÓW
3 Trauma wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej (na przykładzie Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej nr 2 w Koszalinie)
4 UZALEŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO IM UNII EUROPEJSKIEJ W GONIĄDZU
5 UZALEŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W WARSZAWIE


30Nepelski Mariusz wolnych miejsc dla dyplomantów: -2
1 Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej na przykładzie (np wybranego klubu ekstraklasy)
2 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w opinii mieszkańców (wybranej gminy)
3 Nowe technologie (wybrane) w bezpieczeństwie (na przykładzie praktycznych zastosowań)
4 Ochotnicza Straż Pożarna w lokalnym systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie(wybranej gminy)
5 Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych
6 Policja w budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie (wybranejgminy/powiatu/województwa lub wybranej jednostki organizacyjnej Policji)
7 Policja w kształtowaniu (np bezpieczeństwa w ruchu drogowym; bezpieczeństwa i porządku publicznego) na przykładzie (wybranej gminy/powiatu/województwa lub wybranej jednostki organizacyjnej Policji)
8 Przestępczość stadionowa jako jedna z form przestępczości zorganizowanej
9 Przestępczość zorganizowana i terroryzm (ocena zagrożeń)
10 Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w (np zapobieganiu przemocy w rodzinie; ratownictwie, górskim, wodnym; bezpieczeństwie w ruchu drogowym; zarządzaniu kryzysowym) na przykładzie (wybranej gminy/powiatu/województwa)
11 Selekcja i rekrutacja w służbach mundurowych na przykładzie (np PSP/Policji)
12 Specyfika procesu decyzyjnego w organizacjach zhierarchizowanych (np PSP/Policji)
13 Wpływ społecznych kampanii medialnych na bezpieczeństwo w ruchu drogowymSymbole i gesty na polskich stadionach
14 Zarządzanie kryzysowe (na przykładzie wybranej gminy, powiatu lub województwa)


31Piec Robert wolnych miejsc dla dyplomantów: 4


32Polańczyk Andrzej wolnych miejsc dla dyplomantów: -4


33Porowski Rafał wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


34Półka Marzena wolnych miejsc dla dyplomantów: -3


35Rakowska Joanna wolnych miejsc dla dyplomantów: -7


36Rogula-Kozłowska Wioletta wolnych miejsc dla dyplomantów: -3


37Saleta Damian wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


38Smolarkiewicz Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Analiza zagrożeń cybernetycznych dla (wybranego podmiotu/systemu/jednostki administracyjnej /infrastruktury krytyczne) w powiecie (wybranym)
2 ‘Brudna bomba’ – realne zagrożenie dla polskiego społeczeństwa, czy narzędzie walki psychologicznej?
3 Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na obszarze powiatu (wybranego) w oparciu o analizę zagrożeń (wybranych) i ich hierarchizację
4 Społeczna akceptowalność ryzyka i jej rola w ocenie ryzyka na przykładzie zagrożeń (wybranych) na obszarze powiatu (wybranego)
5 Wykorzystanie metod matrycowych na potrzeby procesu zarządzania kryzysowego na (wybranym) przykładzie
6 Wykorzystanie nowych technik i technologii na potrzeby analizy i oceny zagrożeń (wybranych)


39Sobolewski Grzegorz wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Organizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności (na przykładzie wybranej gminy, powiatu lub województwa)
2 Służby, straże i inspekcje w zakresie bezpieczeństwa (analiza i opis sił i środków bezpieczeństwa np: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, itp)
3 Systemy bezpieczeństwa w Polsce (system kierowania bezpieczeństwem, system obronny państwa; system ochronny państwa; system bezpieczeństwa i porządku publicznego; system zarządzania kryzysowego, system ochrony ludności, system bezpieczeństwa powszechnego)
4 Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa (ujęcie podmiotowe, przedmiotowe; globalne, regionalne, krajowe, itp) oraz polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (założenia, strategie, koncepcje)
5 Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (analiza i opis jednego lub grupy zagrożeń i ich wpływu na bezpieczeństwo)


40Stępak Józef wolnych miejsc dla dyplomantów: 9


41Sulik Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: -8


42Szykuła-Piec Barbara wolnych miejsc dla dyplomantów: -5
1 Człowiek - istota zagrożona
2 Człowiek - istota zagrożona
3 Kształtowanie postaw na tle różnych teorii behawioralnych
4 Kształtowanie postaw na tle różnych teorii behawioralnych
5 Wybrane teorie socjologiczne jako paradygmaty badań nad bezpieczeństwa
6 Wybrane teorie socjologiczne jako paradygmaty badań nad bezpieczeństwa


43Telak Oksana wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia – organizacji ratowników wodnych
2 Działalność na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych w wybranym województwie/państwie
3 Działania Państwowej Straży Pożarnej z zakresu pomocy humanitarnej 
4 Organizacja ratownictwa wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej
5 Przygotowanie do działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w …
6 Współpraca jednostki (wojewódzkiej/powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej z podmiotem ratownictwa wodnego (w województwie/powiecie/na terenie)
7 Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z podmiotami ratownictwa wodnego
8 Zasoby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodnego w wybranym powiecie/województwie
9 Zasoby Państwowej Straży Pożarnej do działania na obszarach wodnych w wybranym powiecie/województwie


44Terlikowski Tadeusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 9
1 1 Czynniki determinujące bezpieczeństwo wewnętrzne
2 1 Środowisko prawne Obrony Cywilnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym
3 1 Zagrożenia klimatyczne dla bezpieczeństwa wewnętrznego
4 Europejskie bezpieczeństwo ogólne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
5 Globalizacja a problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
6 Migracje ludności a bezpieczeństwo wewnętrzne
7 Ochrona cyberprzestrzeni jako element bezpieczeństwa wewnętznego
8 Patologie społeczne zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego
9 Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego
10 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb społecznych a bezpieczeństwo wewnętrzne


45Tryboń Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Analiza współpracy między systemami ratowniczymi na przykładzie powiatu
2 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w ujęciu praktycznym na przykładzie województwa/ powiatu


46Tuśnio Norbert wolnych miejsc dla dyplomantów: -9


47Węsierski Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


48Wiśniewski Bernard wolnych miejsc dla dyplomantów: 7


49Wojakowska Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: -5
1 Determinanty wiarygodności i efektywności funkcjonariuszy PSP w kontekście doskonalenia systemu bezpieczeństwa RP
2 Ocena poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście ochrony danych osobowych
3 Wpływ działalności organizacji pozarządowych na kształtowanie kultury bezpieczeństwa


50Woliński Marek wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


51Wróbel Rafał wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Identyfikacja krytycznych elementów infrastruktury państwa
2 Implementacja dobrych praktyk w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z innych państw na grunt polski
3 Infrastruktura krytyczna w strukturze administracyjnego podziału państwa
4 Model zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury kluczowej dla bezpieczeństwa w województwie
5 Model zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej w Polsce
6 Organizacja bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym


52Wróblewski Wojciech wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 analiza zadań wybranego podsystemu ochronnego w systemie bezpieczeńśtwa narodowego
2 Bezpieczeństwo terrorystyczne obiektów użyteczności publicznej
3 bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu
4 Ran radicalisation awarenees network w aspekcie bezpieczeństwa terrorystycznego
5 terrorystyczne zagrożenia kaskadowe
6 Wykorzystanie statków bezzałogowych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności
7 Zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa


53Zielicz Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


54Zwęgliński Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Analiza duplikacji i luk systemowych treści planów zarządzania kryzysowego w świetle innych planów istotnych dla bezpieczeństwa na poziomie powiatu/województwa/kraju
2 Działanie systemu wczesnego ostrzegania na poziomie powiatu/województwa
3 Funkcjonowanie Obrony Cywilnej Kraju i perspektywy jej rozwoju
4 Mechanizmy powstawania i skutki wybranych zagrożeń naturalnych (trzęsienia ziemi/tsunami/powódź/silne wiatry/burze/osuwiska/lawiny)
5 Organizacja działań ratowniczych w sytuacji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nyklearnych
6 Poziom przygotowania podmiotów ratowniczych do działań w warunkach zagrożenia niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi
7 Systemy międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej
8 Wojewódzki system ostrzegania i alarmowania - perspektywy rozwoju
9 Zarządzanie kryzysowe w wymiarze międzynarodowym - perspektywa globalna/regionalna


55Żółnowska Jolanta wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Bezpieczeństwo jako powinność i odpowiedzialność obywatelska Security as a citizens' duty and responsibility
2 Bezpieczeństwo w społeczeństwie obfitości Security in a society of abundance
3 Bezpieczeństwo w "społeczeństwie ryzyka" Security in "a risk society"
4 Eksploatacja zasobów naturalnych a bezpieczeństwo ekologiczne Natural resources exploitation and ecological safety
5 Jednostka ludzka jako podmiot human security The human being as an entity of human security
6 Percepcja bezpieczeństwa w grupie ludzi starszych The perception of safety in a group of elderly people
7 Postęp cywilizacyjny a bezpieczeństwo Civilization progress and security
8 Rozwój jako imperatyw bezpieczeństwa Development as a security imperative
9 Skutki procesu globalizacji dla bezpieczeństwa jednostki Global process effects on human security
10 Skutki procesu globalizacji dla bezpieczeństwa społecznego Global process effects on social security