BW: propozycje prac dyplomowych na rok 20222022 2023 2024


1Ankowski Artur wolnych miejsc dla dyplomantów: 5
1 Analiza procedur ratowniczych dla zdarzeń o charakterze terrorystycznym w obiektach infrastruktury krytycznej
2 Analiza zasad postępowania służb biorących udział w zdarzeniach terrorystycznych
3 Możliwości wykorzystania platform bezzałogowych do monitorowania zagrożeń pożarowych na terenie składowisk odpadów


2Anszczak Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


3Berny Jan wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Alternatywne źródła pozyskania gazu/ropy dla Polski
2 Bezpieczeństwo energetyczne RP
3 Bezpieczeństwo zdrowotne ludności na przykładzie wybranego powiatu/miasta
4 Logistyczne zabezpieczenie ludności w przypadku poważnej awarii sieci wodociągowej na przykładzie wybranego miasta
5 Ocena logistycznego zabezpieczenia polskiego komponentu straży pożarnej podczas akcji gaśniczej na terenie Szwecji
6 Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych w XX i XXI w
7 Zarządzane bezpieczeństwem ekologicznym


4Bihałowicz Jan wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Analiza zabezpieczenia pożarowego Nadleśnictwa ... na podstawie publicznych danych przestrzennych
2 Analiza zabezpieczenia pożarowego wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze ... na podstawie publicznych danych przestrzennych


5Bralewski Adrian wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza porównawcza metod oceny ryzyka na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej
2 Analiza wpływu społeczneństwa na postrzeganie wybranych zagrożeń
3 Czynniki suplementowe - analiza porównawcza
4 Czynniki systemowe - analiza porównawcza
5 Identyfikacja i koncepcja oceny wartości kluczowych w ustalaniu podatności na zagrożenia
6 Identyfikacja i ocena cech indywidualnych jednostki w kontekście badania podatności na zagrożenia
7 Identyfikacja i ocena cech społeczeństwa w kontekście badania podatności na zagrożenia
8 Identyfikacja i ocena czynników systemowych na potrzeby badania podatności na zagrożenia
9 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury - określenie metody identyfikacji
10 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na przykładzie gminy X
11 Koncepcja modelu oceny zagrożenia powodziowego w wybranej gminie
12 Koncepcja oceny skuteczności działań podmiotów ratowniczych
13 Ocena czynnikowa poziomu bezpieczeństwa wybranych obiektów infrastruktury krytycznej
14 Ocena podatności danej społeczności w kontekście zagrożeń na jakie narażona
15 Ocena ryzyka wybranego obiektu infrastruktury krytycznej
16 Wpływ wybranych kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na bezpieczeństwo społeczności lokalnej


6Cisek Grzegorz wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


7Dmochowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


8Elbanowska-Ciemuchowska Stefania wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Wpływ działalności OSP na bezpieczeństwo społeczności lokalnej na przykładzie powiatu radzyńskiego


9Fellner Radosław wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Międzynarodowe i krajowe prawo lotnicze. Bezpieczeństwo (safety) i ochrona (security) w transporcie powietrznym
2 Ocena ryzyka, System Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System - SMS) w lotnictwie
3 Projektowanie, implementacja, użytkowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
4 Systemy bezzałogowych statków powietrznych (drony) w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności


10Frankowska Ewa wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza i ocena procesu zarządzania organizacją w kontekście doskonalenia działań operacyjnych na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w…
2 Działania operacyjne jako źródło kształtowania postaw na przykładzie KP PSP w ……
3 Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych funkcjonariuszy na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w ...
4 Praktyczne aspekty kierowania i przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji na przykładzie
5 Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w
6 Wybrane metody i techniki zarządzania ryzykiem stosowane w bezpieczeństwie działalności gospodarczej na podstawie firmy
7 Wybrane metody, narzędzia i techniki zarządzania jakością stosowane w doskonaleniu organizacji bezpieczeństwa pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
8 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie
9 Zjawisko stresu w zawodzie strażaka a efektywne zarządzanie działalnością operacyjną na przykładzie Komend Powiatowych PSP


11Gawroński Wiktor wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza możliwości wykorzystania produktów ISOK przez powiatowy zespół zarządzania kryzysowego
2 Możliwość wykorzystania danych BDOT10k na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka
3 Możliwość wykorzystania danych BDOT500 na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka
4 Możliwość wykorzystania danych gromadzonych przez służby i straże powiatowe na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka
5 Systemy informowania ludności o zagrożeniach charakterystyka i możliwości


12Gikiewicz Magdalena wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza komunikacji w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu samorzadowym
2 Analiza porównawcza planów zarządzania kryzysowego
3 Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa
4 Analiza wybranych metod szacowanie ryzyka na przykładzie stanowiska pracy
5 Bezpieczeństwo kibiców piłkarskich
6 Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska pracy
7 Przygotowanie operacyjne powiatu do organizacji działań ratowniczych
8 Przygotowanie operacyjne województwa do organizacji działań ratowniczych
9 Wykorzystanie metod programowania sieciowego w zagadnieniach bezpieczeństwa


13Gołębiowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


14Górska Agnieszka wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


15Grabowska-Lepczak Izabella wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza wykorzystania outsourcingu w działalności PSP i jego oddziaływanie na bezpieczeństwo w organizacji
2 Bezpieczeństwo społeczne – istota, zakres oraz zagrożenia
3 Działalność OSP i PSP w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu makowskiego
4 Działania Policji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
5 Kampanie społeczne jako narzędzie kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
6 Kampanie społeczne jako narzędzie kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
7 Model współpracy PSP z mediami na podstawie wybranych sytuacji kryzysowych
8 Negocjacje w sytuacjach kryzysowych
9 Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie, w powiecie…
10 Określenie obszarów i zakresu działalności PSP i OSP w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu makowskiego
11 Rola bezpieczeństwa a edukacja formalna w Polsce
12 Rola i znaczenie działań prewencyjnych w Państwowej Straży Pożarnej
13 Stan bezpieczeństwa państwa a kompetencje młodzieży w sytuacjach zagrożeń Analiza danych na podstawie gminy lub powiatu
14 Wpływ działań z zakresu prewencji społecznej na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej
15 Wpływ mediów na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu
16 Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji dla bezpieczeństwa przez Wydziały Prewencji Państwowej Straży Pożarnej


16Gromek Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Efekt kaskadowy rozwoju zagrożeń na wybranym przykładzie zagrożenia inicjującego lub terenu
2 Ocena ryzyka operacyjnego związanego z funkcjonowaniem wybranej instytucji lub organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego
3 Ryzyko operacyjne związane ze współdziałaniem podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego
4 System ochrony ludności na wybranym terenie


17Jakubczak Weronika wolnych miejsc dla dyplomantów: 7
1 Bezpieczeństwo imprez masowych organizowanych w województwie "X" w latach xxxx-xxxx
2 Bezpieczeństwo lokalnej społeczności w mieście "X"
3 Internetowe zagrożenia wobec dzieci i młodzieży
4 Ochrona informacji niejawnych elementem bezpieczeństwa wewnętrznego
5 System zarządzania kryzysowego RP w kontekście migracji
6 Udział Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego
7 Zarządzanie kryzysowe w Powiecie „X”


18Jaworowska Mirosława wolnych miejsc dla dyplomantów: 9
1 Czynniki wspomagające bezpieczeństwo współczesnej rodziny w opinii mieszkańców miejscowości X
2 Destrukcyjny wpływ Internetu na poczucie bezpieczeństwa wśród młodzieży
3 Działalność OSP w miejscowości X na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
4 Globalizacja a poczucie bezpieczeństwa w świadomości licealistów na podstawie wyników badań w Zespole Szkół X
5 Rola Polski w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w Organizacji Narodów Zjednoczonych
6 Udział Polski w organizacjach wojskowych jako gwarancja bezpieczeństwa międzynarodowego w świadomości młodzieży
7 Wpływ członkostwa Polski w NATO na poczucie bezpieczeństwa Polaków na podstawie wyników badań w miejscowości X
8 Wpływ rozłąki z powodów zawodowych na poczucie bezpieczeństwa rodziny
9 Wpływ wielkich mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe (USA, Rosja, Chiny)
10 Wyścig zbrojeń jako zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego w warunkach współczesnych konfliktów międzynarodowych


19Klimczak Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


20Kociołek-Pęksa Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Bezpieczeństwo procesu pracy. Skutki wypadków przy pracy dla życia i zdrowia pracownika
2 Handel ludźmi, handel bronią i handel narkotykami. Skutki prawne i pozaprawne dla systemów bezpieczeństwa światowego i regionalnego
3 Polityka azylowa państwa - skutki dla systemu bezpieczeństwa narodowego
4 Pranie brudnych pieniędzy w perspektywach bezpieczeństwa światowego i prawnomiędzynarodowej
5 Prawne uwarunkowania BHP i ergonomii pracy na wybranych stanowiskach pracy w danej gałęzi przemysłu
6 Prawnokarna odpowiedzialność za działalność terrorystyczną w prawie międzynarodowym lub krajowym
7 Prawnoporównawcza analiza orzekania i wykonywania kary śmierci w wybranych państwach
8 Prawny wymiar służbowego stosunku pracy na przykładzie wybranej pragmatyki służbowej. Np. PSP, Policji, ABW, AW, SOP itd.
9 Ryzyko zawodowe związane z uczestnictwem w międzynarodowych misjach pokojowych lub stabilizacyjnych- na przykładzie wybranych służb i formacji
10 Skutki prawne przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w ramach realizacji obowiązków służbowych oraz ich następstwa dla wybranych systemów bezpieczeństwa
11 Zbrodnie przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości oraz ludobójstwo w prawie krajowym i międzynarodowym


21Krasuski Adam wolnych miejsc dla dyplomantów: 1


22Krawczyńska Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: 7
1 Analiza bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy PSP w aspekcie budowania zaangażowania ich w wykonywanie zadań
2 Analiza kluczowych kompetencji komendanta … PSP w kontekście budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy PSP
3 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego
4 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie pracowników cywilnych w wykonywanie zadań w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i wewnętrznego
5 Analiza różnic w motywowaniu pracowników cywilnych i funkcjonariuszy do wykonywania zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego/wewnętrznego
6 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy
7 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego pracowników cywilnych PSP
8 Diagnoza kultury organizacyjnej PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy / pracowników cywilnych na przykładzie…
9 Inne tematy z zakresu zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego
10 Role zespołowe i ich wpływ na skuteczność wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie JRG PSP …
11 Wpływ stylu kierowania osób na stanowiskach kierowniczych w PSP na zaangażowanie pracowników w zadania z obszaru bezpieczeństwa pożarowego


23Kubica Przemysław wolnych miejsc dla dyplomantów: 1


24Kułakowska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa jako komponent bezpieczeństwa narodowego
2 Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
3 Istota bezpieczeństwa ekonomicznego w aspekcie międzynarodowej wymiany gospodarczej
4 Kondycja gospodarczo-obronna i jej metody szacowania
5 Rola rynku węgla w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski
6 Skutki intensyfikacji procesów globalizacji a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
7 Uwarunkowania bezpieczeństwa w transporcie morskim w basenie morza bałtyckiego
8 Współczesny charakter zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego
9 Znaczenie gospodarki narodowej w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i jego podmiotów
10 Znaczenie i zakres bezpieczeństwa energetycznego


25Kustra Piotr wolnych miejsc dla dyplomantów: 9


26Lewicka Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza problemów opiekunów osób z niepełnosprawnościami w kontekście wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego
2 Opieka Państwa - teoria i praktyka w kontekście pomocy dla osób z niepełnosprawnościami


27Łukaszek-Chmielewska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 9


28Majkowska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Bezpieczeństwo na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z perspektywy kibiców klubu piłkarskiego Legia Warszawa w latach 2014-2019
2 Poziom przemocy w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie miasta Żelechów
3 Trauma wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej (na przykładzie Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej nr 2 w Koszalinie)
4 Uzależnienia wśród młodzieży na podstawie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Unii Europejskiej w Goniądzu
5 Uzależnienia wśród młodzieży na przykładzie dzielnicy Białołęka w Warszawie


29Nepelski Mariusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej na przykładzie (np wybranego klubu ekstraklasy)
2 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w opinii mieszkańców (wybranej gminy)
3 Nowe technologie (wybrane) w bezpieczeństwie (na przykładzie praktycznych zastosowań)
4 Ochotnicza Straż Pożarna w lokalnym systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie(wybranej gminy)
5 Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych
6 Policja w budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie (wybranejgminy/powiatu/województwa lub wybranej jednostki organizacyjnej Policji)
7 Policja w kształtowaniu (np bezpieczeństwa w ruchu drogowym; bezpieczeństwa i porządku publicznego) na przykładzie (wybranej gminy/powiatu/województwa lub wybranej jednostki organizacyjnej Policji)
8 Przestępczość stadionowa jako jedna z form przestępczości zorganizowanej
9 Przestępczość zorganizowana i terroryzm (ocena zagrożeń)
10 Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w (np zapobieganiu przemocy w rodzinie; ratownictwie, górskim, wodnym; bezpieczeństwie w ruchu drogowym; zarządzaniu kryzysowym) na przykładzie (wybranej gminy/powiatu/województwa)
11 Selekcja i rekrutacja w służbach mundurowych na przykładzie (np PSP/Policji)
12 Specyfika procesu decyzyjnego w organizacjach zhierarchizowanych (np PSP/Policji)
13 Wpływ społecznych kampanii medialnych na bezpieczeństwo w ruchu drogowymSymbole i gesty na polskich stadionach
14 Zarządzanie kryzysowe (na przykładzie wybranej gminy, powiatu lub województwa)


30Piec Robert wolnych miejsc dla dyplomantów: 5


31Polańczyk Andrzej wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


32Powęzka Aleksandra wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


33Półka Marzena wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


34Rogula-Kozłowska Wioletta wolnych miejsc dla dyplomantów: 5


35Saleta Damian wolnych miejsc dla dyplomantów: 1


36Smolarkiewicz Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 7
1 Analiza zagrożeń cybernetycznych dla (wybranego podmiotu/systemu/jednostki administracyjnej /infrastruktury krytyczne) w powiecie (wybranym)
2 ‘Brudna bomba’ – realne zagrożenie dla polskiego społeczeństwa, czy narzędzie walki psychologicznej?
3 Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na obszarze powiatu (wybranego) w oparciu o analizę zagrożeń (wybranych) i ich hierarchizację
4 Społeczna akceptowalność ryzyka i jej rola w ocenie ryzyka na przykładzie zagrożeń (wybranych) na obszarze powiatu (wybranego)
5 Wykorzystanie metod matrycowych na potrzeby procesu zarządzania kryzysowego na (wybranym) przykładzie
6 Wykorzystanie nowych technik i technologii na potrzeby analizy i oceny zagrożeń (wybranych)


37Sobolewski Grzegorz wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Organizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności (na przykładzie wybranej gminy, powiatu lub województwa)
2 Służby, straże i inspekcje w zakresie bezpieczeństwa (analiza i opis sił i środków bezpieczeństwa np: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, itp)
3 Systemy bezpieczeństwa w Polsce (system kierowania bezpieczeństwem, system obronny państwa; system ochronny państwa; system bezpieczeństwa i porządku publicznego; system zarządzania kryzysowego, system ochrony ludności, system bezpieczeństwa powszechnego)
4 Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa (ujęcie podmiotowe, przedmiotowe; globalne, regionalne, krajowe, itp) oraz polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (założenia, strategie, koncepcje)
5 Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (analiza i opis jednego lub grupy zagrożeń i ich wpływu na bezpieczeństwo)


38Staszko Sebastian wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


39Szykuła-Piec Barbara wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami podczas równych faz działań ratowniczych, sytuacji kryzysowych, itp w tym komunikowanie, reagowanie, ewakuacja, wsparcie,
2 Człowiek - istota zagrożona
3 ESI - badanie kapitału społecznego w kontekście poczucia bezpieczeństwa
4 Kształtowanie postaw na tle różnych teorii behawioralnych
5 Rezyliencja społeczna - budowanie odporności społeczności lokalnych
6 Socjologia katastrof
7 Wybrane teorie socjologiczne jako paradygmaty badań nad bezpieczeństwem


40Telak Oksana wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Dyplomacja i bezpieczeństwo
2 Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia – organizacji ratowników wodnych
3 Działalność na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych w wybranym województwie/państwie
4 Działania Państwowej Straży Pożarnej z zakresu pomocy humanitarnej 
5 Kulturowe aspekty bezpieczeństwa
6 Organizacja ratownictwa wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej
7 Pomoc humanitarna, wybrane aspekty
8 Przygotowanie do działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w …
9 Szanse i zagrożenia migracji
10 Świadomość międzykulturowa w bezpieczeństwie
11 Współpraca jednostki (wojewódzkiej/powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej z podmiotem ratownictwa wodnego (w województwie/powiecie/na terenie)
12 Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z podmiotami ratownictwa wodnego
13 Zakres działań instytucji międzynarodowych w obszarze bezpieczeństwa
14 Zasoby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodnego w wybranym powiecie/województwie
15 Zasoby Państwowej Straży Pożarnej do działania na obszarach wodnych w wybranym powiecie/województwie


41Tryboń Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza współpracy między systemami ratowniczymi na przykładzie powiatu
2 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w ujęciu praktycznym na przykładzie województwa/ powiatu


42Tuśnio Norbert wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


43Tyrańska-Wizner Karolina wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie kształtowania bezpiecznej przestrzeni na przykładzie miasta/gminy/powiatu XXX.


44Węsierski Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


45Wiśniewski Bernard wolnych miejsc dla dyplomantów: 7


46Wojakowska Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Determinanty wiarygodności i efektywności funkcjonariuszy PSP w kontekście doskonalenia systemu bezpieczeństwa RP
2 Ocena poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście ochrony danych osobowych
3 Wpływ działalności organizacji pozarządowych na kształtowanie kultury bezpieczeństwa


47Woliński Marek wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


48Wróbel Rafał wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Identyfikacja krytycznych elementów infrastruktury państwa
2 Implementacja dobrych praktyk w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z innych państw na grunt polski
3 Infrastruktura krytyczna w strukturze administracyjnego podziału państwa
4 Model zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury kluczowej dla bezpieczeństwa w województwie
5 Model zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej w Polsce
6 Organizacja bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym


49Wróblewski Wojciech wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Analiza zadań wybranego podsystemu ochronnego w systemie bezpieczeństwa narodowego
2 Bezpieczeństwo terrorystyczne obiektów użyteczności publicznej
3 Bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu
4 Ran radicalisation awarenees network w aspekcie bezpieczeństwa terrorystycznego
5 Terrorystyczne zagrożenia kaskadowe
6 Wykorzystanie statków bezzałogowych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności
7 Zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa


50Zwęgliński Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza duplikacji i luk systemowych treści planów zarządzania kryzysowego w świetle innych planów istotnych dla bezpieczeństwa na poziomie powiatu/województwa/kraju
2 Działanie systemu wczesnego ostrzegania na poziomie powiatu/województwa
3 Funkcjonowanie Obrony Cywilnej Kraju i perspektywy jej rozwoju
4 Mechanizmy powstawania i skutki wybranych zagrożeń naturalnych (trzęsienia ziemi/tsunami/powódź/silne wiatry/burze/osuwiska/lawiny)
5 Organizacja działań ratowniczych w sytuacji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nyklearnych
6 Poziom przygotowania podmiotów ratowniczych do działań w warunkach zagrożenia niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi
7 Systemy międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej
8 Wojewódzki system ostrzegania i alarmowania - perspektywy rozwoju
9 Zarządzanie kryzysowe w wymiarze międzynarodowym - perspektywa globalna/regionalna


51Żółnowska Jolanta wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Bezpieczeństwo jako powinność i odpowiedzialność obywatelska Security as a citizens' duty and responsibility
2 Bezpieczeństwo w społeczeństwie obfitości Security in a society of abundance
3 Bezpieczeństwo w "społeczeństwie ryzyka" Security in "a risk society"
4 Eksploatacja zasobów naturalnych a bezpieczeństwo ekologiczne Natural resources exploitation and ecological safety
5 Jednostka ludzka jako podmiot human security The human being as an entity of human security
6 Percepcja bezpieczeństwa w grupie ludzi starszych The perception of safety in a group of elderly people
7 Postęp cywilizacyjny a bezpieczeństwo Civilization progress and security
8 Rozwój jako imperatyw bezpieczeństwa Development as a security imperative
9 Skutki procesu globalizacji dla bezpieczeństwa jednostki Global process effects on human security
10 Skutki procesu globalizacji dla bezpieczeństwa społecznego Global process effects on social security