Promotor BW: propozycje prac dyplomowych na rok 2022


1Anszczak Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


2Berny Jan wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Alternatywne źródła pozyskania gazu/ropy dla Polski
2 Bezpieczeństwo energetyczne RP.
3 Bezpieczeństwo zdrowotne ludności na przykładzie wybranego powiatu/miasta.
4 Logistyczne zabezpieczenie ludności w przypadku poważnej awarii sieci wodociągowej na przykładzie wybranego miasta.
5 Ocena logistycznego zabezpieczenia polskiego komponentu straży pożarnej podczas akcji gaśniczej na terenie Szwecji.
6 Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych w XX i XXI w.
7 Zarządzane bezpieczeństwem ekologicznym.


3Boroń Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


4Bralewski Adrian wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Analiza porównawcza metod oceny ryzyka na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej.
2 Analiza wpływu społeczneństwa na postrzeganie wybranych zagrożeń.
3 Czynniki suplementowe - analiza porównawcza.
4 Czynniki systemowe - analiza porównawcza.
5 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury - określenie metody identyfikacji.
6 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na przykładzie gminy X.
7 Koncepcja modelu oceny zagrożenia powodziowego w wybranej gminie.
8 Ocena czynnikowa poziomu bezpieczeństwa wybranych obiektów infrastruktury krytycznej.
9 Ocena podatności danej społeczności w kontekście zagrożeń na jakie narażona.
10 Ocena ryzyka wybranego obiektu infrastruktury krytycznej.
11 Wpływ wybranych kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na bezpieczeństwo społeczności lokalnej.


5Dmochowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


6Frankowska Ewa wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza i ocena procesu zarządzania organizacją w kontekście doskonalenia działań operacyjnych na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w….
2 Działania operacyjne jako źródło kształtowania postaw na przykładzie KP PSP w ……
3 Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych funkcjonariuszy na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w ………
4 Praktyczne aspekty kierowania i przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji na przykładzie.
5 Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w .. ..
6 Wybrane metody i techniki zarządzania ryzykiem stosowane w bezpieczeństwie działalności gospodarczej na podstawie firmy.
7 Wybrane metody, narzędzia i techniki zarządzania jakością stosowane w doskonaleniu organizacji bezpieczeństwa pracy na przykładzie przedsiębiorstwa.
8 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie.
9 Zjawisko stresu w zawodzie strażaka a efektywne zarządzanie działalnością operacyjną na przykładzie Komend Powiatowych PSP.


7Gawroński Wiktor wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza możliwości wykorzystania produktów ISOK przez powiatowy zespół zarządzania kryzysowego.
2 Możliwość wykorzystania danych BDOT10k na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka.
3 Możliwość wykorzystania danych BDOT500 na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka.
4 Możliwość wykorzystania danych gromadzonych przez służby i straże powiatowe na potrzeby tworzenia map zagrożeń lub ryzyka.
5 Systemy informowania ludności o zagrożeniach charakterystyka i możliwości.


8Gikiewicz Magdalena wolnych miejsc dla dyplomantów: 5
1 Analiza komunikacji w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu samorzadowym.
2 Analiza porównawcza planów zarządzania kryzysowego.
3 Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa.
4 Analiza wybranych metod szacowanie ryzyka na przykładzie stanowiska pracy.
5 Bezpieczeństwo kibiców piłkarskich.
6 Ocena ryzyka zawodowego na przykładzie stanowiska pracy.
7 Przygotowanie operacyjne powiatu do organizacji działań ratowniczych.
8 Przygotowanie operacyjne województwa do organizacji działań ratowniczych
9 Wykorzystanie metod programowania sieciowego w zagadnieniach bezpieczeństwa


9Gołębiowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


10Górska Agnieszka wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


11Grabowska-Lepczak Izabella wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza wykorzystania outsourcingu w działalności PSP i jego oddziaływanie na bezpieczeństwo w organizacji.
2 Bezpieczeństwo społeczne – istota, zakres oraz zagrożenia.
3 Działalność OSP i PSP w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu makowskiego
4 Działania Policji w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
5 Kampanie społeczne jako narzędzie kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.
6 Kampanie społeczne jako narzędzie kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.
7 Model współpracy PSP z mediami na podstawie wybranych sytuacji kryzysowych.
8 Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.
9 Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie, w powiecie…..
10 Określenie obszarów i zakresu działalności PSP i OSP w zakresie prewencji społecznej na terenie powiatu makowskiego.
11 Rola bezpieczeństwa a edukacja formalna w Polsce.
12 Rola i znaczenie działań prewencyjnych w Państwowej Straży Pożarnej
13 Stan bezpieczeństwa państwa a kompetencje młodzieży w sytuacjach zagrożeń. Analiza danych na podstawie gminy lub powiatu.
14 Wpływ działań z zakresu prewencji społecznej na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej
15 Wpływ mediów na kształtowanie świadomości dzieci i młodzieży na przykładzie powiatu....
16 Wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji dla bezpieczeństwa przez Wydziały Prewencji Państwowej Straży Pożarnej.


12Gromek Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Wpływ uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem środków odurzających na bezpieczeństwo osób na drogach publicznych


13Iwanowa-Micewicz Irina wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


14Jakubczak Weronika wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Bezpieczeństwo imprez masowych organizowanych w Województwie "X" w latach xxxx-xxxx.
2 Bezpieczeństwo lokalnej społeczności w mieście "X".
3 Internetowe zagrożenia wobec dzieci i młodzieży.
4 Ochrona informacji niejawnych elementem bezpieczeństwa wewnętrznego.
5 Przestępczość kryminalna zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego w mieście Legionowo
6 System zarządzania kryzysowego RP w kontekście migracji.
7 System zarządzania kryzysowego RP w kontekście migracji.
8 Udział Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego.
9 Zarządzanie kryzysowe w Powiecie „X”.


15Jaworowska Mirosława wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Czynniki wspomagające bezpieczeństwo współczesnej rodziny w opinii mieszkańców miejscowości X
2 Destrukcyjny wpływ Internetu na poczucie bezpieczeństwa wśród młodzieży
3 Działalność OSP w miejscowości X na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
4 Globalizacja a poczucie bezpieczeństwa w świadomości licealistów na podstawie wyników badań w Zespole Szkół X
5 Rola Polski w umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
6 Udział Polski w organizacjach wojskowych jako gwarancja bezpieczeństwa międzynarodowego w świadomości młodzieży.
7 Wpływ członkostwa Polski w NATO na poczucie bezpieczeństwa Polaków na podstawie wyników badań w miejscowości X.
8 Wpływ rozłąki z powodów zawodowych na poczucie bezpieczeństwa rodziny
9 Wpływ wielkich mocarstw na bezpieczeństwo międzynarodowe (USA, Rosja, Chiny).
10 Wyścig zbrojeń jako zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego w warunkach współczesnych konfliktów międzynarodowych.


16Kęsoń Tadeusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego oraz likwidacja skutków wybranego kataklizmu na przykładzie ……
2 Makrosystem zapobiegania przestępczosci i patologicznych zachowań w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie wybrajej gminy/powiatu/miasta.
3 Migracje jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu społeczności lokalnych na przykładzie miasta/gminy X - mit czy rzeczywistość.
4 Ochrona infrastruktury kluczowej dla funkcjonowania powiatu/gminy.
5 Patologie społeczne a subiektywne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy X.
6 Policja i straż miejska w procesie zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego w ocenie mieszkańców gminy X.
7 Policja w procesie zabezpieczenia obchodów 100-lecia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
8 Samorząd w procesie zapewniania bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie gminy/powiatu.
9 Zwalczanie i przeciwdziałanie korupcji w Polsce.


17Kociołek-Pęksa Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Analiza prawnoporównawcza systemów czasu pracy w kontekście ryzyka zawodowego chorób zawodowych dla wybranych grup zawodowych.
2 Konwergencja czy dywergencja systemów bezpieczeństwa.
3 Polityka prawa a polityka bezpieczeństwa - rola polityk publicznych w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa.
4 Prawne uwarunkowania BHP i ergonomii pracy na wybranych stanowiskach pracy w danej gałęzi przemysłu.
5 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa w polskim porządku prawnym.
6 Ryzyko zawodowe związane z uczestnictwem w międzynarodowych misjach pokojowych lub stabilizacyjnych- na przykładzie wybranych służb i formacji.
7 Skutki prawne przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w ramach realizacji obowiązków służbowych oraz ich następstwa dla wybranych systemów bezpieczeństwa.
8 Współdziałanie pracodawców w zakresie zapewnienia BHP pracownikom we wspólnym miejscu pracy. Na przykładzie wybranych sektorów gospodarki lub gałęzi przemysłu.
9 Zbrodnie przeciwko pokojowi, przeciwko ludzkości oraz ludobójstwo w prawie krajowym i międzynarodowym.


18Kolmann Piotr wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Analiza motywacji członków pozarządowej organizacji bezpieczeństwa (na wybranym przykładzie) do nieodpłatnego angażowania się w jej działalność statutową.
2 Analiza systemowa funkcjonowania wybranej społecznej organizacji ratowniczej jako oddolnej inicjatywy na rzecz kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa.
3 Ewaluacja działalności wybranej pozarządowej organizacji bezpieczeństwa w obszarze kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa (na przestrzeni przyjętego okresu czasu).
4 Komparatystyka założeń organizacyjnych systemu ochrony ludności w Polsce i wybranych krajach świata.
5 Koncepcja transformacji współczesnych krajowych systemów ratowniczych na wybranym polu integracji.
6 Model funkcjonowania społecznej organizacji ratowniczej w wybranej sferze na rzecz oddolnego kształtowania uwarunkowań bezpieczeństwa powszechnego.
7 Ocena możliwości implementacyjnych dorobku cybernetyki społecznej na potrzeby projektowania powszechnego systemu ochrony ludności (* lub innego systemu bezpieczeństwa).
8 Ocena zasadności partycypacji społecznych organizacji ratowniczych w procesach zarządzania bezpieczeństwem na poziomie lokalnym (na wybranym przykładzie miasta/gminy).
9 Studium komparatystyczne wybranych współczesnych systemów ratowniczych w wybranych krajach świata.
10 Wpływ wysokości stawki godzinowej ekwiwalentu pieniężnego na częstość uczestnictwa członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym.


19Konecki Marek wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


20Kosiorek Mirosław wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


21Krasuski Adam wolnych miejsc dla dyplomantów: 6


22Krawczyńska Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Analiza bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy PSP w aspekcie budowania zaangażowania ich w wykonywanie zadań.
2 Analiza kluczowych kompetencji komendanta … PSP w kontekście budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy PSP.
3 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego.
4 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie pracowników cywilnych w wykonywanie zadań w obszarze bezpieczeństwa pożarowego i wewnętrznego.
5 Analiza różnic w motywowaniu pracowników cywilnych i funkcjonariuszy do wykonywania zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego/wewnętrznego.
6 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy.
7 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego pracowników cywilnych PSP.
8 Diagnoza kultury organizacyjnej PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy / pracowników cywilnych na przykładzie…..
9 Inne tematy z zakresu zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.
10 Role zespołowe i ich wpływ na skuteczność wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie JRG PSP ….
11 Wpływ stylu kierowania osób na stanowiskach kierowniczych w PSP na zaangażowanie pracowników w zadania z obszaru bezpieczeństwa pożarowego


23Kubica Przemysław wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


24Kułakowska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 7
1 Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa jako komponent bezpieczeństwa narodowego.
2 Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
3 Istota bezpieczeństwa ekonomicznego w aspekcie międzynarodowej wymiany gospodarczej.
4 Kondycja gospodarczo-obronna i jej metody szacowania
5 Rola rynku węgla w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
6 Skutki intensyfikacji procesów globalizacji a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
7 Uwarunkowania bezpieczeństwa w transporcie morskim w basenie morza bałtyckiego
8 Współczesny charakter zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego
9 Znaczenie gospodarki narodowej w kontekście bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i jego podmiotów.
10 Znaczenie i zakres bezpieczeństwa energetycznego


25Lewicka Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza problemów opiekunów osób z niepełnosprawnościami w kontekście wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego.
2 Opieka Państwa - teoria i praktyka w kontekście pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.


26Lipiński Stanisław wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


27Łukaszek-Chmielewska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


28Majder-Łopatka Małgorzata wolnych miejsc dla dyplomantów: 5


29Majkowska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONIE MIEJSKIM LEGII WARSZAWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z PERSPEKTYWY KIBICÓW KLUBU PIŁKARSKIEGO LEGIA WARSZAWA W LATACH 2014-2019
2 POZIOM PRZEMOCY W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA PRZYKŁADZIE MIASTA ŻELECHÓW
3 UZALEŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO IM. UNII EUROPEJSKIEJ W GONIĄDZU
4 UZALEŻNIENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY NA PRZYKŁADZIE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W WARSZAWIE


30Nepelski Mariusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 9
1 Bezpieczeństwo meczów piłki nożnej na przykładzie (np. wybranego klubu ekstraklasy).
2 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej w opinii mieszkańców (wybranej gminy).
3 Nowe technologie (wybrane) w bezpieczeństwie (na przykładzie praktycznych zastosowań).
4 Ochotnicza Straż Pożarna w lokalnym systemie zarządzania kryzysowego na przykładzie(wybranej gminy).
5 Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych.
6 Policja w budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej na przykładzie (wybranejgminy/powiatu/województwa lub wybranej jednostki organizacyjnej Policji).
7 Policja w kształtowaniu (np. bezpieczeństwa w ruchu drogowym; bezpieczeństwa i porządku publicznego) na przykładzie (wybranej gminy/powiatu/województwa lub wybranej jednostki organizacyjnej Policji).
8 Przestępczość stadionowa jako jedna z form przestępczości zorganizowanej.
9 Przestępczość zorganizowana i terroryzm (ocena zagrożeń).
10 Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w (np. zapobieganiu przemocy w rodzinie; ratownictwie, górskim, wodnym; bezpieczeństwie w ruchu drogowym; zarządzaniu kryzysowym) na przykładzie (wybranej gminy/powiatu/województwa).
11 Selekcja i rekrutacja w służbach mundurowych na przykładzie (np. PSP/Policji).
12 Specyfika procesu decyzyjnego w organizacjach zhierarchizowanych (np. PSP/Policji).
13 Wpływ społecznych kampanii medialnych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.Symbole i gesty na polskich stadionach.
14 Zarządzanie kryzysowe (na przykładzie wybranej gminy, powiatu lub województwa).


31Piec Robert wolnych miejsc dla dyplomantów: 6


32Polańczyk Andrzej wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


33Półka Marzena wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


34Rakowska Joanna wolnych miejsc dla dyplomantów: 4


35Rogula-Kozłowska Wioletta wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


36Saleta Damian wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


37Smolarkiewicz Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Analiza zagrożeń cybernetycznych dla (wybranego podmiotu/systemu/jednostki administracyjnej /infrastruktury krytyczne) w powiecie (wybranym).
2 ‘Brudna bomba’ – realne zagrożenie dla polskiego społeczeństwa, czy narzędzie walki psychologicznej?
3 Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na obszarze powiatu (wybranego) w oparciu o analizę zagrożeń (wybranych) i ich hierarchizację.
4 Społeczna akceptowalność ryzyka i jej rola w ocenie ryzyka na przykładzie zagrożeń (wybranych) na obszarze powiatu (wybranego).
5 Wykorzystanie metod matrycowych na potrzeby procesu zarządzania kryzysowego na (wybranym) przykładzie.
6 Wykorzystanie nowych technik i technologii na potrzeby analizy i oceny zagrożeń (wybranych)


38Sobolewski Grzegorz wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Organizacja i funkcjonowanie zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności (na przykładzie wybranej gminy, powiatu lub województwa).
2 Służby, straże i inspekcje w zakresie bezpieczeństwa (analiza i opis sił i środków bezpieczeństwa np.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, itp.).
3 Systemy bezpieczeństwa w Polsce (system kierowania bezpieczeństwem, system obronny państwa; system ochronny państwa; system bezpieczeństwa i porządku publicznego; system zarządzania kryzysowego, system ochrony ludności, system bezpieczeństwa powszechnego).
4 Uwarunkowania bezpieczeństwa państwa (ujęcie podmiotowe, przedmiotowe; globalne, regionalne, krajowe, itp.) oraz polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (założenia, strategie, koncepcje).
5 Zagrożenia bezpieczeństwa państwa (analiza i opis jednego lub grupy zagrożeń i ich wpływu na bezpieczeństwo).


39Stępak Józef wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


40Sulik Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


41Szykuła-Piec Barbara wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Człowiek - istota zagrożona.
2 Człowiek - istota zagrożona.
3 Kształtowanie postaw na tle różnych teorii behawioralnych.
4 Kształtowanie postaw na tle różnych teorii behawioralnych.
5 Wybrane teorie socjologiczne jako paradygmaty badań nad bezpieczeństwa.
6 Wybrane teorie socjologiczne jako paradygmaty badań nad bezpieczeństwa.


42Telak Oksana wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Działalność Międzynarodowej Federacji Ratowania Życia – organizacji ratowników wodnych.
2 Działalność na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych w wybranym województwie/państwie.
3 Działania Państwowej Straży Pożarnej z zakresu pomocy humanitarnej. 
4 Organizacja ratownictwa wodnego w Ochotniczej Straży Pożarnej.
5 Przygotowanie do działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w ….
6 Współpraca jednostki (wojewódzkiej/powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej z podmiotem ratownictwa wodnego (w województwie/powiecie/na terenie).
7 Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z podmiotami ratownictwa wodnego.
8 Zasoby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa wodnego w wybranym powiecie/województwie.
9 Zasoby Państwowej Straży Pożarnej do działania na obszarach wodnych w wybranym powiecie/województwie.


43Terlikowski Tadeusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 1. Czynniki determinujące bezpieczeństwo wewnętrzne
2 1. Środowisko prawne Obrony Cywilnej w wymiarze krajowym i międzynarodowym
3 1. Zagrożenia klimatyczne dla bezpieczeństwa wewnętrznego
4 Europejskie bezpieczeństwo ogólne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
5 Globalizacja a problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
6 Migracje ludności a bezpieczeństwo wewnętrzne.
7 Ochrona cyberprzestrzeni jako element bezpieczeństwa wewnętznego.
8 Patologie społeczne zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego.
9 Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego.
10 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb społecznych a bezpieczeństwo wewnętrzne.


44Tryboń Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza współpracy między systemami ratowniczymi na przykładzie powiatu.
2 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej w ujęciu praktycznym na przykładzie województwa/ powiatu


45Tuśnio Norbert wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


46Węsierski Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: -2


47Wiśniewski Bernard wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


48Włodarski Andrzej wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Działalność organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy poszkodowanym,
2 Koncepcja ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia podczas pożarów lasów.
3 Model procedury działania służb ochrony cywilnej na rzecz ochrony środowiska (koncepcja wdrażania polityki ekologistycznej państwa)
4 Ocena aktywności wojska /policji, innych w ratownictwie na rzecz ochrony ludności.
5 Projekt modelu procedury odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń (na wybranym przykładzie)
6 Rola społecznych organizacji ratowniczych w zwalczaniu pożarów przestrzennych.
7 Sluzba Graniczna w ksztaltowaniu bezpieczenstwa na granicznych przejsciach drogowych
8 System zabezpieczenia technicznego obiektów infrastruktury krytycznej
9 Współdziałanie podmiotów (PSP, OSP, Policja, Wojsko, administracja publiczna i inne) w akcjach ratowniczych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia. Teoria i praktyka (na przykładzie … )
10 Współpraca systemów infrastruktury krytycznej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju


49Wojakowska Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Determinanty wiarygodności i efektywności funkcjonariuszy PSP w kontekście doskonalenia systemu bezpieczeństwa RP
2 Ocena poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście ochrony danych osobowych.
3 Wpływ działalności organizacji pozarządowych na kształtowanie kultury bezpieczeństwa.


50Woliński Marek wolnych miejsc dla dyplomantów: 2


51Wróbel Rafał wolnych miejsc dla dyplomantów: 9
1 Identyfikacja krytycznych elementów infrastruktury państwa
2 Implementacja dobrych praktyk w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z innych państw na grunt polski
3 Infrastruktura krytyczna w strukturze administracyjnego podziału państwa
4 Model zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury kluczowej dla bezpieczeństwa w województwie
5 Model zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej w Polsce
6 Organizacja bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym


52Wróblewski Wojciech wolnych miejsc dla dyplomantów: 7
1 analiza zadań wybranego podsystemu ochronnego w systemie bezpieczeńśtwa narodowego
2 Bezpieczeństwo terrorystyczne obiektów użyteczności publicznej
3 bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu
4 Ran radicalisation awarenees network w aspekcie bezpieczeństwa terrorystycznego
5 terrorystyczne zagrożenia kaskadowe
6 Wykorzystanie statków bezzałogowych w systemie alarmowania i ostrzegania ludności
7 Zadania służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa


53Zielicz Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


54Zwęgliński Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: 7
1 Analiza duplikacji i luk systemowych treści planów zarządzania kryzysowego w świetle innych planów istotnych dla bezpieczeństwa na poziomie powiatu/województwa/kraju.
2 Działanie systemu wczesnego ostrzegania na poziomie powiatu/województwa.
3 Funkcjonowanie Obrony Cywilnej Kraju i perspektywy jej rozwoju.
4 Mechanizmy powstawania i skutki wybranych zagrożeń naturalnych (trzęsienia ziemi/tsunami/powódź/silne wiatry/burze/osuwiska/lawiny)
5 Organizacja działań ratowniczych w sytuacji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nyklearnych.
6 Poziom przygotowania podmiotów ratowniczych do działań w warunkach zagrożenia niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi.
7 Systemy międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej.
8 Wojewódzki system ostrzegania i alarmowania - perspektywy rozwoju.
9 Zarządzanie kryzysowe w wymiarze międzynarodowym - perspektywa globalna/regionalna.


55Żółnowska Jolanta wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Bezpieczeństwo jako powinność i odpowiedzialność obywatelska.
2 Bezpieczeństwo społeczne polskiego emeryta.
3 Bezpieczeństwo w społeczeństwie obfitości.
4 Bezpieczeństwo w "społeczeństwie ryzyka".
5 Eksploatacja zasobów naturalnych a bezpieczeństwo ekologiczne.
6 Jednostka ludzka jako podmiot human securit
7 Percepcja bezpieczeństwa w grupie ludzi starszych.
8 Postęp cywilizacyjny a bezpieczeństwo.
9 Rozwój jako imperatyw bezpieczeństwa.
10 Skutki procesu globalizacji dla bezpieczeństwa.